تغییر اقلیم چیست؟

تغییر اقلیم= فقر

تغییر اقلیم= گرسنگی

تغییر اقلیم= مشکلات سلامتی

تغییر اقلیم= بازدارنده تحصیلی

تغییر اقلیم= مانع توانمندسازی

تغییر اقلیم=  کمبود آب

تغییر اقلیم= تغییر نیاز به انرژی

تغییر اقلیم= معضلات اقتصادی

تغییر اقلیم= اختلال در نوآوری

تغییر اقلیم= نابرابری

تغییر اقلیم= مسائل اجتماعی

تغییر اقلیم= نبرد بر سر منابع

تغییر, اقلیم= فقدان تعهد

تغییر اقلیم= تهدید اقیانوس ها

تغییر اقلیم= تخریب زیست بوم ها

تغییر اقلیم= ناعدالتی اجتماعی

تغییر اقلیم= گرفتاری جهانی

 

اما

 

تغییر اقلیم= مشکلی قابل حل به شرط آن گه برای حل آن متعهد و متحد باشیم

شنبه 8 خرداد 1400
07:20:49
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۸تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۰۸۵۱۲۴


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC