فرم ثبت شکایات در دستگاههای اجرایی استان
 فرم ثبت شکایات در دستگاه اجرایی
شماره نامه وارده (شکایت):
تاریخ نامه وارده (شکایت):
نام و نام خانوادگی شاکی/شاکیان:
موضوع:
 

پنجشنبه 26 آبان 1390
01:41:17

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۶

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۶۰۴۳۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC