پیش بینی و توصیه های کشاورزی

توصیه های کشاورزی
پیش بینی
تاریخ
۱- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. ۲- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۳- نسبت به ردیابی بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام نمائید. ۴- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود و محصول خود را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن و عوامل واسطه و غیر دولتی خودداری نمایید. ۵- گندم و جو برداشت شده را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن به واسطه و عناصر غیر دولتی خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید در بعدازظهر افزایش ابر ارتفاعات شمالی رگبار و رعد و برق شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵
۱- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. ۲- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۳- نسبت به ردیابی بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام نمائید. ۴- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود و محصول خود را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن و عوامل واسطه و غیر دولتی خودداری نمایید. ۵- گندم و جو برداشت شده را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن به واسطه و عناصر غیر دولتی خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵
۱- نسبت به هرس سبز سرشاخه های آلوده به تخم زنجره و کنترل شیمیایی نسل سوم خوشه خوار انگور با سموم مجاز غیر از لاروین و کلرپیرنیوس اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با استفاده از کارت زرد چسبنده و طعمه پاشی پروتین هیدرولیزات اقدام گردد . ۳- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول خودداری نمایید. ۴- نسبت به جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی پس از برداشت میوه در باغات اقدام گردد. صاف گاهی وزش باد نسبتاً شدید ارتفاعات شمالی نیمه ابری و مه آلود با احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به هرس سبز سرشاخه های آلوده به تخم زنجره و کنترل شیمیایی نسل سوم خوشه خوار انگور و کرم سیب با سموم مجاز اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با استفاده از کارت زرد چسبنده و طعمه پاشی پروتین هیدرولیزات اقدام گردد . ۳- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول خودداری نمایید. ۴- نسبت به ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با نظر کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام گردد. ۵- از بکارگیری گاو آهن های برگردان دار در اراضی دیم خودداری نمایید. صاف در بعدازظهر وزش باد ارتفاعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون و پروانه مینوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۲- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود. ۳- به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی نسبت به ازبین بردن علفهای هرز حاشیه باغات و مزارع اقدام گردد . ۴- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. صاف يكشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد . ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد . ۳- از بکارگیری گاوآهن های برگردان دار در اراضی دیم خووداری گردد. نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهادهای لازم جهت کشت کلزا اقدام نمایید. صاف در بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدی يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
توصيه هاي هواشناسي كشاورزي استان قزوين مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ ۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهاده های لازم جهت کشت پاییزه به خصوص کلزا اقدام شود. ۴- نسبت به ردیابی و مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی و انهدام بقایای میوه های آلوده و بقایای گیاهی در سطح مزارع اقدام نمایید. صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهاده های لازم جهت کشت پاییزه به خصوص کلزا اقدام شود. ۴- نسبت به ردیابی و مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی و انهدام بقایای میوه های آلوده و بقایای گیاهی در سطح مزارع اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به جمع آوری و پاکسازی بقایای میوه های آلوده و سرشاخه ها از سطح باغات اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و کشت بموقع کلزا و آبیاری اول آن در اسرع وقت اقدام نمایید. ۴- جهت کشت پاییزه گندم و جو از بذور گواهی شده و در صورت عدم دسترسی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی از بذور بوجاری و ضدعفونی شده جهت کشت استفاده نمایید. ۵- جهت جلوگیری از خسارت زنبور مغزخوار پسته نسبت به برداشت کامل میوه های آلوده و انهدام آن در سطح باغات پسته اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵
انجام اقدامات حافظتی برای محصولات برداشت شده انگور و گوجه فرنگی کمی ابری گاهی وزش باد شدید پاره ای مناطق افزایش ابر و رگبار و رعدو برق ارتفاعات شمالی مه آلود چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به کشت کلزا و آبیاری اول آن در اسرع وقت اقدام نمایید. ۲- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نمایید. ۳- نسبت به برداشت بموقع زیتون اقدام و به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون ادامه دهید. ۴- با توجه به خنک شدن هوا در مزارع گوجه فرنگی کرپه نسبت به مبارزه با بیماری بادزدگی و مینوز اقدام گردد. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ارتفاعات افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت پروانه مینوز در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۲- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده و در صورت عدم دسترسی از بذور بوجاری و ضدعفونی شده جهت خودمصرفی استفاده نمایید. ۳- نسبت به برداشت بموقع زیتون و مبارزه با آفت مگس میوه زیتون اقدام نمایید. ۴- از بکارگیری گاوآهن های برگردان دار در اراضی دیم خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید ارتفاعات شمالی مه آلود يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵
۱- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نموده و از مصرف بذور غیر استاندارد غلات خودداری نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون و میوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایید. ۳- پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی جهت کنترل آفات نسبت به اجرای شخم اقدام گردد. ۴- جهت فروش ذرت دانه ای در صورت تمایل با قیمت تضمینی به شرکت پشتیبانی امور دام از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید ارتفاعات شمالی مه آلود و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
۱- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نموده و از مصرف بذور غیر استاندارد غلات خودداری نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون و میوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایید. ۳- پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی جهت کنترل آفات نسبت به اجرای شخم اقدام گردد. ۴- نسبت به کشت کلزا و آبیاری زمین کشت شده تا قبل از ۱۵ مهر ماه سال جاری اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد يكشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون تا پایان زمان برداشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۲- نسبت به جمع آوری بقایای گیاهی باقیمانده در سطح باغات پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۳- نسبت به انتخاب ارقام مناسب بذور کشت بموقع غلات پاییزه اقدام و از مصرف بذور غیر استاندارد خودداری نمایید. ۴- در هنگام کشت غلات پاییزه ، نسبت به تنظیم دستگاه های کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با نسل سوم مگس زیتون با هماهنگی کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به انتخاب ارقام مناسب بذور و کشت بموقع غلات پاییزه اقدام و از مصرف بذور غیر استاندارد خودداری نمایید. ۴- با توجه به شرایط جوی نسبت به بازدید مزارع کلزا و مبارزه با علفهای هرز با همانگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری ارتفاعات شمالی مه آلود يكشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
۱- از مصرف بذور غیر استاندارد غلات جهت کشت پاییزه خووداری نمایید. ۲- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۳- نسبت به تهیه و ذخیره سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی و ترمیم پوشش پلاستیکی گلخانه ها اقدام گردد. ۴- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد يكشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت و تحویل چغندر قند طبق برنامه تدوین شده کارخانه قند در اولین فرصت اقدام نمایید. ۲- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۳- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۴- نسبت به تهیه و ذخیره سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی و ترمیم پوشش پلاستیکی گلخانه ها اقدام گردد. ۵- جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از کاهش دما نسبت به استفاده از ضد یخ در رادیاتورماشین های کشاورزی و تخلیه آب پمپها و موتورهای سمپاشی اقدام نمایید. نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید پاره ای مناطق ابری، بارش باران با احتمال رعدوبرق يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت و تحویل بموقع چغندر قند طبق برنامه تدوین شده کارخانه قند اقدام نمایند. ۲- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۳- جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از کاهش دما نسبت به استفاده از ضد یخ در رادیاتورماشین های کشاورزی و پمپ ها اقدام نمایند. کمی ابری گاهی افزایش ابر يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
۱- در اولین فرصت طبق برنامه ریزی کارخانه قند نسبت به برداشت و تحویل چغندر قند اقدام نمایند. ۲- نسبت به تهیه و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی اقدام گردد. ۳- نسبت به تعمیر، سرویس و نگهداری ادوات و ماشین آلات کشاورزی اقدام نمایند. ۴- نسبت به جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی در مزارع گوجه فرنگی و باغات جهت کنترل آفات اقدام نمایند. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۱-در اولین فرصت نسبت به برداشت و جمع آوری محصول چغندر قند از سطح زمین اقدام نمایید ۲-نسبت به تعمیر سرویس و نگهداری سمپاشها و ادوات و ماشینهای کشاورزی اقدام گردد ۳-نسبت به لای روبی و پاک سازی شهرهای آبیاری و کانالهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید ۴-نسبت به ذخیره سازی مناسب سوخت مور نیاز در فصل زمستان اقدام گردد صاف تا کمی ابری يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
۱- نسبت به پاکسازی نهرها ی آبیاری و کانالهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید. ۲- نسبت به تعمیر سرویس ماشین آلات و ادوات کشاورزی اقدام نمایید. ۳- در کلاس های ترویجی که در سطح مراکز خدمات برگزار میگردد شرکت کنید. ابری ، بارش باران گاهی وزش بادنسبتاً شدید ارتفاعات برف و مه آلود يكشنبه ۵ دي ۱۳۹۵
۱- نسبت به لای روبی و پاکسازی نهرها ی آبیاری و کانال های انتقال آب اقدام نمایید. ۲- نسبت به سرویس و تعمیر سمپاشی و سایر ادوات کشاورزی اقدام گردد. ۳- نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نیاز اقدام نمایید. ۴- در کلاسهای ترویجی برگزار شده در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شرکت نمایید کمی تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پاره ای مناطق افزایش ابر و بارش پراکنده يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱- تاٌمین سوخت، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور و تهیه خوراک پرانرژی ۲- تعمیر و سرویس و نگهداری سم پاش ها و سایر ادوات کشاورزی. ۳- مرمت و بازسازی کانال های آباری و انتقال آب مزارع. ۴- شرکت در کلاسهای ترویجی که درسطح مراکز خدمات جهاد کشاورزی برگزارمی -گردد. ۵- تنظیم دمای سالنهای تولیدی و گلخانه ها به بالاتر از ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد. ۶- کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی صاف تا کمی ابری يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱- نسبت به تعمیر و تجهیز ادوات سم پاشی و ادوات کشاورزی اقدام نمایید. ۲- تنظیم دما و تهویه گلخانه و کارگاههای پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها. ۳- نسبت به لایروبی نهرهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید. ۴- نسبت به بازدید از مزارع کلزا جهت بررسی خسارت سرمازدگی و اعلام آن به مراجع زیربط اقدام گردد. ۵- خودداری از محلولپاشی زمستانه و به تاخیر انداختن هرس تا رفع یخبندان. ۶- در صورت امکان ایجاد پوشش تنه برای نهال های جدید کشت شده به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از جوندگان و نوسانات دمایی. ۷- انجام تغذیه مصنوعی در کندوهای زنبور عسل و تنظیم دما و بهبود تهویه در اماکن مرغداری ها و گاوداری ها. ۸- در صورت عبور ابر به دلیل تابش روزانه احتمال افزایش شدید دما زیر نایلون گلخانه ها وجود داردکه تهویه روزانه توصیه میگردد و تنظیم دمای شبانه به علت یخبندان و افت دمای شبانه. نیمه ابری گاهی وزش باد بتدریج افزایش ابر اواخر وقت بارش پراکنده برف ارتفاعات مه آلود يكشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۵
۱- آمادگی جهت تهیه و تدارک علف کشهای مورد نیاز و کود سرک مزارع کلزا و غلات ۲-تعمیر و تجهیز ناوگان عملیات باغی شامل سمپاشها، ادوات، تراکتورها ۳-لایروبی و مرمت کانال های آبیاری و نهرهای انتقال آب ۴-شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی مرتبط با کشاورزان ۵-خودداری از محلول پاشی زمستانه و به تاخیر انداختن هرس و انتقال نهال تا رفع یخبندان. ۶-در صورت امکان ایجاد پوشش محافظ تنه درختان کوچک و نهال های کشت شده به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از جوندگان و نوسانات دمایی. ۷-نسبت به تأمین سوخت، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در گلخانه ها، کارگاه های پرورش قارچ، گاوداری و مرغداری ها و تهیه خوراک پر انرژی نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد اواخر وقت ارتفاعات احتمال بارش پراکنده يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
۱- با توجه به ادامه بارش برف پیشنهاد می شود نسبت به بازدید و افزایش استحکام سازه های گلخانه ای جهت جلوگیری از بروز خسارات و ریزش اقدام گردد. ۲- نسبت به تجهیزات گرمایشی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت اقدام شود. ۳- بعداز گذر سامانه بارشی به دلیل افت شدید دما لازم است در تامین سوخت و ایجاد تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خسارت سرما در گلخانه ها و واحدهای تولیدی، مرغداری ها و گاوداری ها اقدام گردد. ۴- انجام تغذیه مصنوعی در کندوهای زنبور عسل و تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در واحدهای تولیدی طیور. ۵- شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی امور کشاورزی. ۶- نگهداری ماشین آلات در اماکن مسقف . ۷- تامین علوفه کافی برای دام های اماکن سنتی. ۸- درزگیری و جلوگیری از نفوذ رطوبت و سرما به انبار های نگهداری نهاده های کشاورزی کود و سموم کشاورزی. ابری در بعضی ساعات بارش برف، مه آلود گاهی وزش باد مناطق کوهستانی و سردسیر احتمال کولاک يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
۱- با عنایت به گذر حداقل دما به آستانه های بالای صفر در روزهای آتی، محلولپاشی های زمستانه اعم از سموم مسی و سموم پیشگیری کننده بیماریها و آفات بلامانع خواهد بود. ۲- نسبت به هرس درختان میوه هسته داران و دانه دارها اقدام گردد. ۳- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و چلوگیری از افزایش بیش از حد دما در گلخانه ها به علت تابش و اثرات گلخانه ای. ۴- جمع آوری و معدوم نمودن بقایای هرس از سطح باغات. ۵- شروع به مصرف کودهای دامی و کودهای پایه به صورت چالکود در باغات. ۶- آماده سازی کودهای سرک در مزارع برای مصرف در پیش از بارش ها ی بهاره . ۷- ارزیابی وضعیت مزرعه کلزا برای پایش شروع فعالیت شته به علت بالا رفتن دما. ۸- آماده سازی و اتمام تعمیرات ماشین آلات خاکورزی برای آغاز فعالیت های بهاره در باغات و مزارع. صاف اواخر وقت گاهی وزش باد نسبتاً شدید يكشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
- احتیاط در سم پاشی در باغات با توجه به تداوم پیش بینی بارش ها در روزهای آتی. - با توجه به بارش های مناسب، نسبت به تامین و مصرف تقسیط های کودهای سرک در مزارع گندم و جو که استفاده نشده است اقدام شود. - شرایط خاص آب و هوایی در این مقطع زمانی و وقوع متناوب بارش و افزایش رطوبت همراه با افزایش دما موجب طغیان آفات و بیماریها و علف های هرز در مزارع و باغات گردیده است لذا بازدید مداوم و پایش آفات و علف های هرز و فراهم آوردن مقدمات و تمهیدات لازم برای مدیریت این آفات به محض مناسب بودن شرایط مبارزه الزامی است. - ردیابی شته مومی و مبارزه با آن در مزارع کلزا. - نسبت به آماده سازی اراضی زراعی برای کشت های بهاره به محض امکان فعالیت ادوات کشاورزی اقدام گردد. - علف کشی و حتی ریشه کنی علف های هرز چند ساله در باغات به جهت امکان ساده ی خارج کردن ریشه علفها از بستر مرطوب در جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش بهره وری مبارزه با علف های هرز. - مهمترین بیماریها و آفات دارای پتانسیل برای طغیان در چنین شرایطی، لب شتری برگ شلیل و هلو، لکه سیاه سیب، آتشک، سفیدک، شته سبز مومی، تریپس هستند که بایستی با مشورت کارشناسان و تهیه سموم لازم در زمان مناسب برای مدیریت آفات مصرف گردد. - به لحاظ احتمال رعدوبرق و بارش تگرگ در برخی مناطق، به محض وقوع این پدیده با کارشناسان صندوق بیمه جهت ارزیابی خسارت هماهنگی های لازم انجام شود. نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد لحظه ای شدید با احتمال ریزش تگرگ يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱- کشت محصولات بهاره و انتقال نشاءهای صیفی جات با توجه به پایداری جوی و افزایش میانگین دمای روزانه ۲- پایش و ردیابی پوره در ساعات ابتدایی روز در غلات ۳- مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ غلات و ردیابی زنگ زرد در مزارع (علائم اولیه در برخی مناطق مشاهده شده است.) ۴- بیل زدن باغات انگور و انجام سم پاشی برای پیشگیری از سفیدک سطحی مو و مبارزه با تریپس و خوشه خوار انگور با هماهنگی کارشناسان ۵- انجام محلول پاشی های لازم برای مقابله و پیشگیری از طغیان لکه سیاه سیب با توجه به بارشهای قبلی و شرایط مساعد توسعه قارچ ۶- پایش درختان گلابی و پسته برای ردیابی گسترش پسیل تر و خشک با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت جوی ۷- پایش و بررسی مزارع نخود برای ردیابی بیماری برق زدگی مزارع ۸- انتقال کندوهای زنبور عسل به ارتفاعات و خودداری از انتقال کندوها به نزدیک باغات با توجه به انجام سم پاشی ها ۹- انجام به موقع آبیاری با حجم مناسب آب و مصرف تقسیط اولیه کود اوره با آب آبیاری با توجه به کاهش رطوبت خاک ۱۰- هماهنگی باغداران با مراکز خدمات کشاورزی پایش و ردیابی مگس زیتون در طارم سفلی. ۱۱- با توجه به میزان آب قابل دسترس نسبت به تنظیم سطح کشت بهاره اقدام شود. صاف در ساعات بعدازظهر ارتفاعات افزایش ابر يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱- احتیاط در سم پاشی باعنایت به وزش باد به جهت کاهش بادبردگی به خصوص در مزارع گندم. ۲- انجام پایش و کنترل سفیدک سطحی در باغات میوه به جهت وجود شرایط مساعد. ۳- به دلیل بالا رفتن دما و وقوع پدیده ی گردوغبار احتمال توسعه پسیل در پسته و گلابی وجود دارد لذا مقابله با آن باد جدی گرفته شود. ۴- با عنایت به محدودیت منابع آبی توصیه می گردد سطوح کشت بهاره به نسبت آب قابل کشت به زیر کشت روند تا در فصل رویش دچار تنش نگردد. ۵- پایش و ردیابی پوره های سن در مزارع غلات و مبارزه با آن در شرایط مساعد و سمپاشی زنگ زرد در مزارع و مقابله با آن صاف پاره ای مناطق غبار آلود در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد شدید (با احتمال گردوخاک) پاره ای مناطق رگبارورعدوبرق يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱- با توجه به احتمال ادامه وزش بادهای شمالی در بعدازظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه، در محلول پاشی های سموم و علف کش ها جانب احتیاط رعایت گردد. ۲- مهار شاخه های بارده درختان میوه در جهت پیشگیری از شکستگی در اثر وزش بادهای شدید. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور و درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه در کانون درخت. ۴- انجام آبیاری باغات و مزارع ترجیحاً به صورت شبانه و در ساعات خنک. ۵- خودداری از ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع به علت مستعد بودن شرایط برای توسعه آتش و ایجاد خسارت. ۶- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۱۰- آمادگی تجهیزات و ناوگان برداشت غلات و برداشت در ساعات خنک و مرطوب. صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پاره ای مناطق افزایش ابر يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
۱- پایش وضعیت آفت کرم خوشه خوارانگور و هماهنگی با کارشناسان فنی برای مبارزه تلفیقی با آن و جلوگیری از طغیان این آفت. ۲- هرس و حذف شاخه ای آلوده به تخم ریزی آفت زنجره مو. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور و درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه در کانون درخت. ۴- با توجه به افت بادهای شمالی و ایجاد پایداری جوی انجام محلول پاشی و سم پاشی ها طبق نظر کارشناسان در ساعات خنک و بدون تابش شدید بلا مانع است. ۵- خودداری از ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع به علت مستعد بودن شرایط برای توسعه آتش و ایجاد خسارت. ۶- پایش و مبارزه تلفیقی با پسیل خشک پسته و پسیل تر گلابی (ترجیحاً استفاده از کارت زرد برای جذب حشرات کامل). ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی و بکارگیری شید (سایه انداز)در گلخانه ها در ساعات گرم و تابش شدید. ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر يكشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶
۱- با توجه به تداوم شرایط پایدار جوی و مستعد بودن شرایط توسعه آتش توصیه می شود از آتش زدن کاه و کلش و بقایای برداشت غلات و ایحاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۲- نسبت به ردیابی و مبارزه با بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور (سوزاندن شاخه های آلوده به تخم زنجره)وهرس سبز درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه درسایه انداز درخت. ۴- پایش و مبارزه با میتوز گوجه فرنگی یا توتا در مزرعه گوجه غرنگی طبق توصیه کارشناسان فنی. ۵- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۶- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی . ۷- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۹- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد يكشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
۱- با توجه به تداوم شرایط پایدار جوی و افزایش تدریجی دما توصیه می شود از آتش زدن کاه و کلش و بقایای برداشت غلات و ایحاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۲- نسبت به ردیابی و مبارزه با بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور(سوزاندن شاخه های آلوده به تخم زنجره) ۴- آماده سازی اراضی برای کشت پاییزه و تنظیم سطوح زیر کشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب . ۵- پایش و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزرعه گوجه غرنگی طبق توصیه کارشناسان فنی. ۶- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتئین پاشی) طی هماهنگی با کارشناسان کلینیک ها و خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۱۰- به منظور رعایت بهداشت باغ، نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. کمی تا نیمه ابری در بعدازظهر گاهی وزش باد، ارتفاعات شمالی مه صبحگاهی و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
۱- با توجه به اهمیت تاریخ کاشت کلزا در حصول عملکرد بهینه لازم است نسبت به آماده ستزی زمین و تهیه مهاده های لازم و اتمام این محصول اقدام گردد.. ۲- به منظور حفظ مواد الی خاک کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از فرسایش خاک از آتش زدن کاه و کلش و بقایای براشت شده و ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۳- نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی غلات با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی اقدام فرمایید. ۴- آماده سازی اراضی برای کشت های پاییزه و تنظیم سطوح زیرکشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب. ۵- پایش و مبارزه با کرم های گوجه فرنگی مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزارع گوجه فرنگی طبق توصیه های کارشناسان فنی. ۶- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۷- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. صاف گاهی وزش باد نسبتاً شدید بعدازظهر پاره ای مناطق افزایش ابر يكشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
۱/ با عنایت به اهمیت تنظیم کاشت کلزا در حصول عملکرد بهینه، لازم است حداکثر تا پایان هفته جاری نسبت به کشت اقدام گردد. ۲/ مقتضی است به منظور پیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماری ها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۳/ نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی غلات با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی اقدام فرمایید. ۴/ آماده سازی اراضی برای کشت های پاییزه و تنظیم سطوح زیرکشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب. ۵/ پایش و مبارزه با کرم های گوجه فرنگی مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزارع گوجه فرنگی طبق توصیه های کارشناسان فنی. ۶/ تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۷/ پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتوئین پاشی) با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸/ به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. ۹/ با عنایت به احتمال کاهش دما و احتمال رگبار در جمع آوری و انتقال محصولات خود از جمله انگور و صیفی جات تسریع فرمایید صاف تا کمی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد اواخر وقت ارتفاعات افزایش ابر يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۱- به دلیل کاهش محسوس دما در روزهای سه¬شنبه و چهارشنبه نسبت به تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچهای خوراکی اقدام گردد. ۲- نسبت به تنظیم دما و تأمین سوخت در مرغداری ها و اماکن پرورش ماکیان اقدام گردد. ۳- با توجه به کاهش دما و ورود به فصول سرد مقتضی است به منظور حفظ تجهیزات و ناوگان مکانیزاسیون نسبت به تنظیم آب رادیاتور و مصرف ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و ادوات اقدام شود. ۴- مقتضی است به منظور پیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماری ها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۵- مقتضی است نسبت به برداشت هر چه سریعتر محصولات سبزی و صیفی جات و محصولات باغی در جهت کاهش خسارات ناشی از کاهش دما اقدام گردد. ۶- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. ۷- نسبت به حذف شاخه های خشک و شکسته اقدام گردد و در حذف علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۸- نسبت به برداشت هر چه سریعتر و به موقع ذرت علوفه ای و دانه ای اقدام فرمایید. ۹- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتوئین پاشی) با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی ۱۰- نسبت به کشت پاییزه عدس دیم در مناطق مستعد اقدام گردد. ۱۱- در هنگام کشت غلات پاییزه نسبت به تنظیم دستگاههای کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد. ۱۲- به منظور حفظ مواد آلی خاک و کاهش فرسایش خاک از آتش زدن مزارع غلات پس از برداشت جداً خودداری نمایید. ۱۳- محافظت و یا انتقال گندوهای زنبور عسل در ارتفاعات به لحاظ کاهش محسوس دما و وزش بادهای شدید و مه گرفتگی. صاف تا کمی ابری در بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ابر يكشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۱- اتمام جمع آوری محصولات غده ای و ریشه ای مانند سیب زمینی و پیاز کیسه گیری و انتقال به انبار و برداشت چغندرقند و انتقال به کارخانه های قند. ۲- نسبت به برداشت هرچه سریعتر و به موقع ذرت علوفه ای و دانه ای اقدام گردد. ۳- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده گردد. ۴- نسبت به تآمین نهاده های کشاورزی و انعقاد قرادادهای کشت و تآمین کود و قرارداد بیمه محصولات کشاورزی اقدام گردد. ۵- مقتضی است به منظورپیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماریها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۶- به منظور حفظ تجهیزات و ناوگان مکانیزاسیون نیبت به تنظیم آب رادیاتورها و اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۷- نسبت به تنظیم دما و تأمین سوخت در مرغداری ها و اماکن پرورش ماکیان و گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ خوراکی اقدام گردد. ۸- نسبت به حذف شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو در حذف علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۹- در هنگام کشت غلات پاییزه نسبت به تنظیم دستگاههای کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد. ۱۰- به منظور حفظ رطوبت و کاهش تبخیر و حفظ مواد آلی و کاهش فرسایش خاک از بکارگیری گاو آهن های برگرداندار در اراضی دیم خودداری فرمایید. صاف گاهی وزش باد دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۶۸۷۷۱۵


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC