پیش بینی و توصیه های کشاورزی

توصیه های کشاورزی
پیش بینی
تاریخ
۴- به علت افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا . گاهاً وزش بادهای جنوبی، بسته بندی یونجه های برداشت شده در ساعات گرم روز انجام نگرفته و در اوایل صبح انجام گردد. ۵- با توجه به اینکه میزان بارش سال زراعی جاری همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است، به منظور حفظ منابع آبی و کاهش تنش خشکی، ایجاد تناسب در سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس جدی گرفته شود. صاف از بعدازظهرگاهی وزش باد يكشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷
۱- اجرای هرس سبز در باغات انگور و سایرمحصولات باغی به منظور بهبود تهویه و رنگ گیری میوه جات ۲- با توجه به روند افزایش دما و گرم شدن بیشتر هوت پیشنهاد می شود سم پاشی ها در ساعات خنک ابتدایی و پایانی روز انجام گیرد. ۳- با توجه به روند افزایش دما و بالا رفتن تبخیر، احتمال بروز تنش آبی افزایش می یابد و لذا توصیه می شود آبیاری به موقع و در ساعات شب انجام گیرد. ۴- به علت افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا . گاهاً وزش بادهای جنوبی، بسته بندی یونجه های برداشت شده در ساعات گرم روز انجام نگرفته و در اوایل صبح انجام گردد. ۵- با توجه به اینکه میزان بارش سال زراعی جاری همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است، به منظور حفظ منابع آبی و کاهش تنش خشکی، ایجاد تناسب در سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس جدی گرفته شود. ۶- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۷- اتمام کشت های تابستانه شامل ذرت، چغندر قند و محصولات تابستانه ۸- مبارزه با سرشاخه خوار شلیل، هلو، سیب و مبارزه با آفات تریپس و کرم خوشه خوار در تاکستان ها صاف از بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷
۱- اجرای هرس سبز در باغات انگور و سایرمحصولات باغی به منظور بهبود تهویه و رنگ گیری میوه جات ۲- با توجه به روند افزایش دما و گرم شدن بیشتر هوت پیشنهاد می شود سم پاشی ها در ساعات خنک ابتدایی و پایانی روز انجام گیرد. ۳- با توجه به روند افزایش دما و بالا رفتن تبخیر، احتمال بروز تنش آبی افزایش می یابد و لذا توصیه می شود آبیاری به موقع و در ساعات شب انجام گیرد. ۴- به علت افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا . گاهاً وزش بادهای جنوبی، بسته بندی یونجه های برداشت شده در ساعات گرم روز انجام نگرفته و در اوایل صبح انجام گردد. ۵- با توجه به اینکه میزان بارش سال زراعی جاری همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است، به منظور حفظ منابع آبی و کاهش تنش خشکی، ایجاد تناسب در سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس جدی گرفته شود. ۶- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۷- اتمام کشت های تابستانه شامل ذرت، چغندر قند و محصولات تابستانه ۸- مبارزه با سرشاخه خوار شلیل، هلو، سیب و مبارزه با آفات تریپس و کرم خوشه خوار در تاکستان ها صاف گاهی وزش باد يكشنبه ۳ تير ۱۳۹۷
۱- با توجه به اینکه میزان بارش سال زراعی جاری همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است، به منظور حفظ منابع آبی و کاهش تنش خشکی، ایجاد تناسب در سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس جدی گرفته شود. ۲- انجام هرس سبز در محصولات باغی به منظور بهبود تهویه و رنگ گیری ۳- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۴- اتمام کشت های تابستانه شامل ذرت، چغندر قند و محصولات تابستانه ۵- مبارزه با سرشاخه خوار شلیل، هلو، سیب و مبارزه با آفات تریپس و کرم خوشه خوار در تاکستان ها صاف در بعدازظهر افزایش ابر درارتفاعات رگبار و رعد و برق پراکنده يكشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱- اطمینان از استحکام تاٌسیسات گلخانه ای و سیستم های آبیاری به علت وزش باد شدید لحظه ای ۲- تنظیم دور آبیاری در روش های آبیاری بارانی با توجه به وزش باد و افزایش تبخیر و هدر روی آب ۳- عدم آبیاری سنگین در باغات و مزارع نشایی جدید الاحداث که وزش مداوم باد می تواند موجب تکان خوردن و آسیب به گیاه گردد. ۴- عدم یم پاشی علف کشها به علت وزش باد و احتمال رگبار در جهت کاهش بادبردگی ۵- کاشت ذرات با وتریته های زود رس و میان رس ۶- با توجه به اینکه میزان بارش سال زراعی جاری همچنان کمتر از میانگین بلند مدت است، به منظور حفظ منابع آبی و کاهش تنش خشکی، ایجاد تناسب در سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس جدی گرفته شود. ۷- با توجه به احتمال وقوع تگرگ در روز سه شنبه، در باغاتی که امکان استفاده از توری های ضد تگرگ وجود دارد، پیشگیری های لازم معمول گردد. ۸- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار و لکه سیاه سیب به علت افزایش رطوبت نسبی ۹- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۱۰- اتمام کشت های تابستانه شامل ذرت، چغندر قند و محصولات تابستانه ۱۱- ردیابی و پایش پوره سن گندم و مبارزه با این آفت در مزارع گندم با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات ۱۲- خودداری از انتقال و مستقر نمودن دامهای سبک در مسیر رودخانه های فصلی و شیب های تند در اواخر هفته به علت احتمال وقوع رگبارهای شدید در مناطق کوهستانی ۱۳- مبارزه با سرشاخه خوار شلیل، هلو، سیب و مبارزه با آفات تریپس و کرم خوشه خوار در تاکستان ها ۱۴- تسریع در جمع آوری و انتقال توده های یونجه برداشت شده از سطح مزارع. صاف تا کمی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد، افزایش ابر و در پاره ای مناطق رگبارورعدوبرق يكشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
۱- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار و لکه سیاه سیب به علت افزایش رطوبت نسبی ۲- احتیاط در محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد و احتمال رگبار در جهت کاهش بادبردگی ۳- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۴- اتمام کشت های تابستانه شامل ذرت، چغندر قند و محصولات تابستانه ۵- ردیابی و پایش پوره سن گندم و مبارزه با این آفت در مزارع گندم با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات ۶- خودداری از انتقال و مستقر نمودن دامهای سبک در مسیر رودخانه های فصلی و شیب های تند در اواخر هفته به علت احتمال وقوع رگبارهای شدید در مناطق کوهستانی ۷- مبارزه با سرشاخه خوار شلیل، هلو، سیب و مبارزه با آفات تریپس و کرم خوشه خوار در تاکستان ها ۸- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم و مبارزه با کانون آلودگی کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد لحظه ای شدید با احتمال تگرگ يكشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
۱- احتیاط در محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد و احتمال رگبار در جهت کاهش بادبردگی ۲- وجین و مبارزه با علف های هرز در باغات میوه و مزارع که به علت بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۳- آماده سازی ارضی و اقدام به تعبیه سیستم های آبیاری قطره ای و تیپ و انتقال نشای انجام عملیات کاشت محصولات تابستانه ۴- ردیابی و پایش پوره سن گندم و مبارزه با این آفت در مزارع گندم با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات ۵- خودداری از انتقال و مستقر نمودن دامهای سبک در مسیر رودخانه های فصلی و شیب های تند در اواخر هفته به علت احتمال وقوع رگبارهای شدید در مناطق کوهستانی ۶- مبارزه با تریپس و کرم خوشه خوار انگور در باغات ۷- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار و لکه سیاه سیب به علت افزایش رطوبت نسبی ۸- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم و مبارزه با کانون آلودگی صاف همراه با وزش باد شدید يكشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
۱- پایش آفت زنجیره مو در باغات و انجام مبارزه با این آفت ۲- وجین علف های هرز در باغات میوه ۳- انجام عملیات کاشت محصولات زراعی ۴- پایش سن گندم و مبارزه با این آفت در مزراع گندم ۵- مبارزه با جوندگان با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی ۶- انجام محلول پاشی برای تقویت باغاتی که در اثر سرما زدگی دچار خسارت شده است و محلول پاشی ها در ساعات خنک روز انجام گیرد ۷- با توجه به پایداری جوی، انتقال نشاء و انجام عملیات کاشت محصولات تابستانه انجام گیرد. ۸- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار و لکه سیاه سیب به علت افزایش رطوبت نسبی ۹- مبارزه با علفهای هرز مزارع و باغات که در اثر بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۱۰- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۱۱- پایش شته سبز هلو و مبارزه با سموم توصیه شده صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد اواخر وقت ارتفاعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱- آمادگی برای سم پاشی و مدیریت آفات و بیماریها بخصوص سفیدک سطحی در هسته داران با توجه به مناسب بودن شرایط جوی برای توسعه بیماریها ۲- مبارزه با علفهای هرز مزارع و باغات که در اثر بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۳- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۴- پایش شته مومی در مزارع کلزا و شته سبز هلو و مبارزه با سموم تئصیه شده ۵- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار ۶- تنظیم سطوح کاشت با میزان آب قابل دسترس با توجه به محدودیت منابع آبی ۷- رعایت احتیاط در محلول پاشی و سم پاشی به علت بارش باران و و زش باد ۸- احتیاط زنبورداران در انتقال کندوها به مزارع و باغات با هماهنگی باغداران جهت کاهش خسارات ناشی از سم پاش با سموم حشره کش ۹- انجام محلول پاشی های تقویتی در باغات انگور و پسته آسیب دیده از سرما در صورت فراهم بودن شرایط اقلیمی ۱۰- انتقال نشا و انجام عملیات کاشت محصولات تابستانه صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش ابر در پاره ای مناطق رگبار و رعد و برق و وزش باد و احتمال تگرگ يكشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱- احتیاط محلول پاشی و سم پاشی به علت بارش باران و وزش بادهای شدید ۲- مبارزه با علفهای هرز مزارع و باغات که در اثر بارش های پی در پی در حال طغیان هستند. ۳- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۴- پایش شته مومی در مزارع کلزا و شته سبز هلو و مبارزه با سموم تئصیه شده ۵- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار ۶- احتیاط در انتقال دام های سبک به مراتع و کوهپایه ها به علت وقوع بارش های شدید وصاعقه ۷- انقال نشا و انجام عملیات کاشت محصولات تابستانه ۸- احتیاط زنبورداران در انتقال کندوها به مزارع و باغات با هماهنگی باغداران جهت کاهش خسارات ناشی از سم پاش با سموم حشره کش ۹- انتقال محلول پاشی های تقویتی در باغات انگور و پسته آسیب دیده از سرما در صورت فراهم بودن شرایط اقلیمی صاف تا کمی ابری از بعدازظهر افزایش ابر در پاره ای مناطق رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش بادلحظه ای شدید و احتمال تگرگ يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱- خودداری از محلول پاشی و سم پاشی به علت بارش باران و وزش بادهای شدید ۲- مصرف کودهای سرک در مزارع گندم ۳- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۴- پایش شته مومی در مزارع کلزا ۵- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار ۶- احتیاط در انتقال دام های سبک به مراتع و کوهپایه ها به علت وقوع بارش های شدید و تهک نیمه ابری به تدریج ابری در بعضی ساعات بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد لحظه ای شدید با احتمال تگرگ يكشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
۱- خودداری از محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش بادهای شدید ۲- ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با یخبندان تشعشعی در باغات به خصوص از نیمه های شب دوشنبه تا صبح سه شنبه ۳- مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا ۴- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۵- مبارزه با علفهای هرز مزارع غلات پاییزه و کلزا ۶- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار ۷- استفاده از کودهای سرک در مزارع غلات آبی به همراه آبیاری ۸- بیل کاری دور درختان و اصلاح مسیرهای آبیاری و سرویس سیستم های آبیاری. کمی ابری گاهی وزش باد شدید از بعدازظهر افزایش ابر اواخر وقت بارش باران ارتفاعات بارش برف و پدیده مه يكشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۷
۱- مبارزه با علفهای هرز مزارع غلات پاییزه و کلزا ۲- پایش مزارع غلات و ارزیابی و رصد وعیت و علایم زنگ زرد و قهوه ای گندم ۳- مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا ۴- مقابله و پیشگیری از توسعه شته سبز هلو و بیماری پیچیدگی برگ هلو در باعات هسته دار ۵- استفاده از کودهای سرک در مزارع غلات آبی به همراه آبیاری ۶- بیل کاری دور درختان و اصلاح مسیرهای آبیاری و سرویس سیستم های آبیاری. ۷- احتیاط در محلول پاشی ها بخصوص روزهای سه شنبه و چهارشنبه به جهت وزش بادهای جنوبی ۸- اجرای عملیات خاک ورزی با توجه به گاو رو شدن اراضی برای کشت بهاره. ۹- اتمام هرس باغات انگور و بیل کاری باغات صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد بعدازظهر در پاره ای مناطق افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
۱- انجام خاک ورزی و کولتیواتور در باغات برای حذف علفهای هرز یکساله. ۲- انجام هرس در باغات با توجه به افزایش میانگین دمایی و حذف شاخه های خشک و آلوده از باغات ۳- انجام محلول پاشی و سم پاشی های زمستانه به جهت متورم شدن جوانه ها در هسته داران و دانه داران (مصرف سموم حشره کش و روغن و لک سموم مسی) ۴- اتمام خرید و انتقال نهال های شناسنامه دار از مراجع معتبر و اتمام غرس نهال برای احداث باغات جدید و استفاده از قیم برای آنها. ۵- سرویس و آماده سازی تجهیزات مقابله با سرما و یخبندان (اعم از بخاری ها و پلارهاو..) برای ایجاد تمهیدات لازم در صورت وقوع یخبندان بهاره به منظور کاهش خسارت سرما. ۶- بیل کاری دور درختان و اصلاح مسیرهای آبیاری و سرویس سیستم های آبیاری. ۷- بازدید از مزارع جهت بررسی آفات و بیماری ها و علف های هرز و مصرف کود در مزارع کم رشد با توجه به کمبود آب کافی از طریق بارش. ۸- اجرای عملیات خاک ورزی با توجه به گاو رو شدن اراضی برای کشت بهاره. صاف گاهی وزش باد نسبتاً شدید يكشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۱- انجام هرس در باغات با توجه به افزایش میانگین دمایی و حذف شاخه های خشک و آلوده از باغات (تا قبل از وقوع بارشها) ۲- خودداری از محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد و بارش باران و خطر شست و شوی محلول سم. ۳- پوشاندن محل شکاف نهال ها و پوست ساقه ها و پارگی های عمودی تنه درختان با چسب باغبانی و ترکیبات ضد عفونی کننده. ۴- به لحاظ محدودیت زمانی با توجه به افزایش میانگین دمایی در صورتی که شرایط خاک اجازه دهد نسبت به آماده سازی بستر و غرس نهال برای احداث باغات جدید انجام گردد. ۵- بیل کاری دور درختان و اصلاح مسیرهای آبیاری و سرویس سیستم های آبیاری. ۶- مصرف مواد آلی و کودهای دامی به همراه کودهای پایه به صورت چالکود در باغات. ۷- تامین سوخت کافی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و واحد های تولیدی. ۸- ترمیم پوشش و تنظیم دریچه ها در گلخانه ها و واحد های تولیدی به دلیل کاهش دما و وزش باد ۹- تنظیم دمای اصطبل ها ی سنتی نگهداری دام و طیور با درزگیری و جلوگیری از ورود رطوبت و آب و باد. ۱۰- مصرف کودهای سرک در مزارع. ۱۱- بازدید از مزارع جهت بررسی آفات و بیماری ها و علف های هرز و مصرف کود در مزارع کم رشد با توجه به کمبود آب کافی از طریق بارش. ۱۲- عدم اجرای عملیات خاک ورزی تا گاو رو شدن ارازی به منظور جلوگیری از فشردگی خاک و بهینه سازی عملیات شخم. ۱۳- مصرف کودهای دامی در مزارع و آیش برای افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش جذب رطوبت ۱۴- سرویس و آماده سازی ناوگان سم پاشی و خاک ورزی برای اجرای عملیات کشاورزی بعداز گذر ناپایداری ها ۱۵- سرویس و آماده سازی تجهیزات مقابله با سرما و یخبندان (اعم از بخاری ها و پلارهاو..) برای ایجاد تمهیدات لازم در صورت وقوع یخبندان بهاره به منظور کاهش خسارت سرما. نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد بعدازظهر ارتفاعات جنوب غربی استان رگبار پراکنده يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
۱- حذف شاخه های آلوده و خشک و پاکسازی علف های هرز و رعایت بهداشت باغ ۲- خودداری از محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد و بارش باران و خطر شست و شوی محلول سم. ۳- به تعویق انداختن هرس تا اتمام ناپایداری های جوی. ۴- پوشاندن محل شکاف نهال ها و پوست ساقه ها و پارگی های عمودی تنه درختان با چسب باغبانی و ترکیبات ضد عفونی کننده. ۵- به تعویق انداختن انتقال و غرس نهال تا مناسب شدن شرایط اقلیمی ۶- نسبت به عایق بندی تنه و قیم گذاری درختان کوچک و نهالها اقدام گردد ۷- تهیه کودهای پایه پتاسه و فسفاته به همراه کودهای آلی برای چال کود در باغات ۸- پاکسازی انهار و مسیر های گذر آب ۹- تامین سوخت کافی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و تامین سوخت کافی برای واحد های تولیدی. ۱۰- ترمیم پوشش و تنظیم دریچه ها در گلخانه ها و واحد های تولیدی به دلیل کاهش دما و وزش باد شمالی ۱۱- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها ۱۲- تنظیم دمای اصطبل ها ی سنتی نگهداری دام و طیور با درزگیری و جلوگیری از ورود هوای سرد. ۱۳- بازدید از مزارع جهت بررسی آفات و بیماری ها و علف های هرز و مصرف کود در مزارع کم رشد با توجه به کمبود آب کافی از طریق بارش. ۱۴- عدم اجرای عملیات خاک ورزی تا گاو رو شدن ارازی به منظور جلوگیری از فشردگی خاک و بهینه سازی عملیات شخم. ۱۵- مصرف کودهای دامی در مزارع و آیش برای افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش جذب رطوبت. ۱۶- انتقال ماشین آلات به اماکن محفوظ و محافظت از تجهیزات فنی مجموعه های کشاورزی نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در پاره ای مناطق بارش باران ارتفاعات باران و برف يكشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
۱- پوشاندن محل شکاف نهال ها و پوست ساقه ها و پارگی های عمودی تنه درختان با چسب باغبانی و ترکیبات ضد عفونی کننده. ۲- تامین سوخت کافی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و تامین سوخت کافی برای واحد های تولیدی. ۳- نسبت به عایق بندی تنه و قیم گذاری درختان کوچک و نهالها اقدام گردد ۴- نسبت به پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا رنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان اقدام شود. ۵- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها ۶- محافظت از ماشین آلات و تجهیزات به علت دماهای پایین و احتمال بارش. ۷- جلوگیری از یخ زدن سطح استخر های پرورش ماهی در شیلات جهت ایجاد تهویه و اکسیژن رسی به ماهی ها. ۸- تخلیه آب تاسیسات و خطوط انتقال آب برای جلوگیری از ترکیدگی و صدمات ناشی از یخ زدگی. ۹- ترمیم پوشش و تنظیم دریچه ها در گلخانه ها و واحد های تولیدی به علت افت شدید دمایی. ۱۰- تنظیم دما و تهویه انبارهای نگهداری نهاده های کشاورزی به خصوص سموم کشاورزی جهت جلوگیری از یخ زدگی. ۱۱- تنظیم دمای اصطبل ها ی سنتی نگهداری دام و طیور با درزگیری و جلوگیری از ورود هوای سرد. ۱۲- انتقال ماشین آلات به اماکن محفوظ و محافظت از تجهیزات فنی مجموعه های کشاورزی ۱۳- محافظت از کندوهای زنبور عسل نیمه ابری گاهی افزایش ابر دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
۱- پوشاندن محل شکاف نهال ها و پوست ساقه ها و پارگی های عمودی تنه درختان با چسب باغبانی و ترکیبات ضد عفونی کننده. ۲- تامین سوخت کافی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و تامین سوخت کافی برای واحد های تولیدی. ۳- نسبت به عایق بندی تنه و قیم گذاری درختان کوچک و نهالها اقدام گردد ۴- نسبت به پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا رنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان اقدام شود. ۵- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها ۶- محافظت از ماشین آلات و تجهیزات به علت دماهای پایین و احتمال بارش. ۷- جلوگیری از یخ زدن سطح استخر های پرورش ماهی در شیلات جهت ایجاد تهویه و اکسیژن رسی به ماهی ها. ۸- تخلیه آب تاسیسات و خطوط انتقال آب برای جلوگیری از ترکیدگی و صدمات ناشی از یخ زدگی. ۹- ترمیم پوشش و تنظیم دریچه ها در گلخانه ها و واحد های تولیدی به علت افت شدید دمایی. ۱۰- تنظیم دما و تهویه انبارهای نگهداری نهاده های کشاورزی به خصوص سموم کشاورزی جهت جلوگیری از یخ زدگی. ۱۱- تنظیم دمای اصطبل ها ی سنتی نگهداری دام و طیور با درزگیری و جلوگیری از ورود هوای سرد. ۱۲- انتقال ماشین آلات به اماکن محفوظ و محافظت از تجهیزات فنی مجموعه های کشاورزی ۱۳- محافظت از کندوهای زنبور عسل ابری همراه با وزش باد شدید در پاره ای مناطق بارش برف و کولاک اواخر وقت کاهش ابر يكشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
۱- پوشاندن محل شکاف نهال ها و پوست ساقه ها و پارگی های عمودی تنه درختان با چسب باغبانی و ترکیبات ضد عفونی کننده. ۲- آماده سازی اراضی و چاله کنی برای کشت باغات جدید و حذف جایگزینی درختان آسیب دیده و مسن و قدیمی. ۳- به تاخیر انداختن هرس یا محلول پاشی درختان به علت احتمال بارش در روزهای سه شنبه و چهارشنبه. ۴- نسبت به معدوم نمودن شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو از بین بردن بقایای علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۵- نسبت به تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و تامین سوخت کافی برای واحد های تولیدی. ۶- استفاده از کودهای پایه و ورمی کمپوست یا کود دامی پوسیده در باغات به صورت چالکود ۷- نسبت به عایق بندی تنه و قیم گذاری درختان کوچک و نهالها اقدام گردد ۸- نسبت به پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا زنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان هسته دار به دلیل افت و خیز زیاد دما روزانه که می تواند منجر به ترک خوردگی ناشی از سرد و گرم شدن تنه و سوختگی ناشی از تابش شدید آفتاب ۹- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها ۱۰- شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی ۱۱- محافظت از ماشین آلات و تجهیزات به علت دماهای پایین و احتمال بارش. ۱۲- تقویت مزارع نسبت به تنشهای محیطی با استفاده از کودهای پتاسیمی ۱۳- جلوگیری از یخ زدن سطح استخر های پرورش ماهی در شیلات جهت ایجاد تهویه و اکسیژن رسی به ماهی ها. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد يكشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
۱- شستشوی پوشش گلخانه ها برای جذب بیشتر نور و افزایش استحکام پوشش گلخانه ها به علت وزش باد ۲- استفاده از کودهای پایه و ورمی کمپوست یا کود دامی پوسیده در باغات به صورت چالکود ۳- نسبت به عایق بندی تنه و قیم گذاری درختان کوچک و نهالها اقدام گردد ۴- زیر خاک کردن تنه تاکهای باغات سنتی و یا پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا زنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان هسته دار به دلیل افت و خیز زیاد دما روزانه که می تواند منجر به ترک خوردگی ناشی از سرد و گرم شدن تنه و سوختگی ناشی از تابش شدید آفتاب ۵- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها ۶- لایروبی نهرها و کانال های انتقال آب و پاکسازی جوی های آبیاری ۷- شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی ۸- ضمن انتقال ماشین آلات و ناوگان مکانیزاسیون به انبارهای مسقف نسبت به اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۹- نسبت به معدوم نمودن شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو از بین بردن بقایای علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۱۰- تهیه و ذخیره سازی سوخت و تامین و تنظیم دمای کافی برای گلخانه ها و کارگاه های قارچ ۱۱- تخلیه آب سیستم های تحت فشار برای جلوگیری از ترکیدگی و خسارت نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد يكشنبه ۳ دي ۱۳۹۶
۱- زیر خاک کردن تنه تاکهای باغات سنتی و یا پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا زنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان هسته دار به دلیل افت و خیز زیاد دما روزانه که می تواند منجر به ترک خوردگی ناشی از سرد و گرم شدن تنه و سوختگی ناشی از تابش شدید آفتاب ۲- در اولین فرصت نسبت به جمع آوری محصول چغندر قند از سطح زمین و دپو شده اقدام گردد. ۳- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها به جهت پایین بودن حداقل دما در ساعات پایانی روز تا ابتدای صبح ۴- لایروبی نهرها و کانال های انتقال آب، شرکت در کلاسهای آموزش و ترویجی ۵- ضمن انتقال ماشین آلات و ناوگان مکانیزاسیون به انبارهای مسقف نسبت به اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۶- نسبت به معدوم نمودن و آتش زدن شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو از بین بردن بقایای علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۷- تهیه و ذخیره سازی سوخت و تامین و تنظیم دمای کافی برای گلخانه ها و کارگاه های قارچ با توجه به شرایط یخبندان در اوایل صبح ۸- تخلیه آب سیستم های تحت فشار برای جلوگیری از ترکیدگی و خسارت ۹- درزگیری و ایزولاسیون کندوهای زنبور عسل در جهت کاهش تلفات ناشی از کاهش دما صاف تا کمی ابری در شهر های صنعتی غبار محلی يكشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
۱- آماده سازی انبارهای علوفه و تامین علوفه واحدهای دامداری به دلیل کاهش محسوس دما ۲- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور و دامها به جهت پایین بودن حداقل دما در ساعات پایانی روز تا ابتدای صبح ۳- لایروبی نهرها و کانال های انتقال آب ۴- شرکت در کلاسهای آموزش و ترویجی ۵- ضمن انتقال ماشین آلات و ناوگان مکانیزاسیون به انبارهای مسقف نسبت به اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۶- نسبت به معدوم نمودن و آتش زدن شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو از بین بردن بقایای علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۷- تهیه و ذخیره سازی سوخت و تامین و تنظیم دمای کافی برای گلخانه ها و کارگاه های قارچ با توجه به شرایط یخبندان در اوایل صبح ۸- تخلیه آب سیستم های تحت فشار برای جلوگیری از ترکیدگی و خسارت ۹- درزگیری و ایزولاسیون کندوهای زنبور عسل در جهت کاهش تلفات ناشی از کاهش دما ۱۰- زیر خاک کردن تنه تاکهای باغات سنتی و یا پوشش دادن و عایق بندی تنه های باغات ایستاده و یا زنگ زدن با چسبهای مخصوص دور تنه درختان هسته دار به دلیل افت و خیز زیاد دما روزانه که می تواند منجر به ترک خوردگی ناشی از سرد و گرم شدن تنه و سوختگی ناشی از تابش شدید آفتاب صاف يكشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶
۱- آماده سازی انبارهای علوفه و تامین علوفه واحدهای دامداری به دلیل کاهش محسوس دما ۲- تنظیم جیره غذایی آبزیان و طیور به جهت کاهش دما ۳- لایروبی نهرها و کانال های انتقال آب ۴- مقتضی است به منظورپیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماریها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۵- ضمن انتقال ماشین آلات و ناوگان مکانیزاسیون به انبارهای مسقف نسبت به اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۶- نسبت به حذف شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو در حذف علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۷- تهیه و ذخیره سازی سوخت و تامین و تنظیم دمای کافی برای گلخانه ها و کارگاه های قارچ با توجه به شرایط یخبندان در اوایل صبح ۸- تخلیه آب سیستم های تحت فشار برای جلوگیری از ترکیدگی و خسارت ۹- درزگیری و ایزولاسیون کندوهای زنبور عسل در جهت کاهش تلفات ناشی از کاهش دما صاف تا کمی ابری يكشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
۱- اتمام جمع آوری محصولات غده ای و ریشه ای مانند سیب زمینی و پیاز کیسه گیری و انتقال به انبار و برداشت چغندرقند و انتقال به کارخانه های قند. ۲- نسبت به برداشت هرچه سریعتر و به موقع ذرت علوفه ای و دانه ای اقدام گردد. ۳- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده گردد. ۴- نسبت به تآمین نهاده های کشاورزی و انعقاد قرادادهای کشت و تآمین کود و قرارداد بیمه محصولات کشاورزی اقدام گردد. ۵- مقتضی است به منظورپیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماریها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۶- به منظور حفظ تجهیزات و ناوگان مکانیزاسیون نیبت به تنظیم آب رادیاتورها و اضافه کردن ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و اداوات اقدام شود. ۷- نسبت به تنظیم دما و تأمین سوخت در مرغداری ها و اماکن پرورش ماکیان و گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ خوراکی اقدام گردد. ۸- نسبت به حذف شاخه های خشک و شکسته اقدام گرددو در حذف علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۹- در هنگام کشت غلات پاییزه نسبت به تنظیم دستگاههای کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد. ۱۰- به منظور حفظ رطوبت و کاهش تبخیر و حفظ مواد آلی و کاهش فرسایش خاک از بکارگیری گاو آهن های برگرداندار در اراضی دیم خودداری فرمایید. صاف گاهی وزش باد دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
۱- به دلیل کاهش محسوس دما در روزهای سه¬شنبه و چهارشنبه نسبت به تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچهای خوراکی اقدام گردد. ۲- نسبت به تنظیم دما و تأمین سوخت در مرغداری ها و اماکن پرورش ماکیان اقدام گردد. ۳- با توجه به کاهش دما و ورود به فصول سرد مقتضی است به منظور حفظ تجهیزات و ناوگان مکانیزاسیون نسبت به تنظیم آب رادیاتور و مصرف ضدیخ و آب باطری در تراکتورها و ادوات اقدام شود. ۴- مقتضی است به منظور پیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماری ها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۵- مقتضی است نسبت به برداشت هر چه سریعتر محصولات سبزی و صیفی جات و محصولات باغی در جهت کاهش خسارات ناشی از کاهش دما اقدام گردد. ۶- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. ۷- نسبت به حذف شاخه های خشک و شکسته اقدام گردد و در حذف علفهای هرز جهت جلوگیری از ریزش بذور آنها و کاهش جمعیت در باغات اقدام گردد. ۸- نسبت به برداشت هر چه سریعتر و به موقع ذرت علوفه ای و دانه ای اقدام فرمایید. ۹- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتوئین پاشی) با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی ۱۰- نسبت به کشت پاییزه عدس دیم در مناطق مستعد اقدام گردد. ۱۱- در هنگام کشت غلات پاییزه نسبت به تنظیم دستگاههای کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد. ۱۲- به منظور حفظ مواد آلی خاک و کاهش فرسایش خاک از آتش زدن مزارع غلات پس از برداشت جداً خودداری نمایید. ۱۳- محافظت و یا انتقال گندوهای زنبور عسل در ارتفاعات به لحاظ کاهش محسوس دما و وزش بادهای شدید و مه گرفتگی. صاف تا کمی ابری در بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ابر يكشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
۱/ با عنایت به اهمیت تنظیم کاشت کلزا در حصول عملکرد بهینه، لازم است حداکثر تا پایان هفته جاری نسبت به کشت اقدام گردد. ۲/ مقتضی است به منظور پیشگیری از ماندگاری و توسعه برخی آفات و بیماری ها و حذف شرایط زمستان گذران آنها نسبت به حذف بقایای محصولات سبزی و صیفی پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۳/ نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی غلات با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی اقدام فرمایید. ۴/ آماده سازی اراضی برای کشت های پاییزه و تنظیم سطوح زیرکشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب. ۵/ پایش و مبارزه با کرم های گوجه فرنگی مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزارع گوجه فرنگی طبق توصیه های کارشناسان فنی. ۶/ تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۷/ پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتوئین پاشی) با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸/ به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. ۹/ با عنایت به احتمال کاهش دما و احتمال رگبار در جمع آوری و انتقال محصولات خود از جمله انگور و صیفی جات تسریع فرمایید صاف تا کمی ابری از بعدازظهر گاهی وزش باد اواخر وقت ارتفاعات افزایش ابر يكشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶
۱- با توجه به اهمیت تاریخ کاشت کلزا در حصول عملکرد بهینه لازم است نسبت به آماده ستزی زمین و تهیه مهاده های لازم و اتمام این محصول اقدام گردد.. ۲- به منظور حفظ مواد الی خاک کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از فرسایش خاک از آتش زدن کاه و کلش و بقایای براشت شده و ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۳- نسبت به بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی غلات با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات کشاورزی اقدام فرمایید. ۴- آماده سازی اراضی برای کشت های پاییزه و تنظیم سطوح زیرکشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب. ۵- پایش و مبارزه با کرم های گوجه فرنگی مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزارع گوجه فرنگی طبق توصیه های کارشناسان فنی. ۶- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۷- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. صاف گاهی وزش باد نسبتاً شدید بعدازظهر پاره ای مناطق افزایش ابر يكشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۶
۱- با توجه به تداوم شرایط پایدار جوی و افزایش تدریجی دما توصیه می شود از آتش زدن کاه و کلش و بقایای برداشت غلات و ایحاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۲- نسبت به ردیابی و مبارزه با بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور(سوزاندن شاخه های آلوده به تخم زنجره) ۴- آماده سازی اراضی برای کشت پاییزه و تنظیم سطوح زیر کشت با میزان آب قابل دسترس و مصرف بهینه آب . ۵- پایش و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی یا توتا در مزرعه گوجه غرنگی طبق توصیه کارشناسان فنی. ۶- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون و مبارزه (نصب کارت زرد و پروتئین پاشی) طی هماهنگی با کارشناسان کلینیک ها و خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۱۰- به منظور رعایت بهداشت باغ، نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. کمی تا نیمه ابری در بعدازظهر گاهی وزش باد، ارتفاعات شمالی مه صبحگاهی و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
۱- با توجه به تداوم شرایط پایدار جوی و مستعد بودن شرایط توسعه آتش توصیه می شود از آتش زدن کاه و کلش و بقایای برداشت غلات و ایحاد آتش در کنار باغات و مزارع جدا خودداری گردد. ۲- نسبت به ردیابی و مبارزه با بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور (سوزاندن شاخه های آلوده به تخم زنجره)وهرس سبز درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه درسایه انداز درخت. ۴- پایش و مبارزه با میتوز گوجه فرنگی یا توتا در مزرعه گوجه غرنگی طبق توصیه کارشناسان فنی. ۵- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۶- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی . ۷- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۸- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۹- به منظور رعایت بهداشت باغ نسبت به جمع آوری و انهدام میوه های پادرختی و بقایای گیاهی پس از برداشت اقدام گردد. صاف از بعدازظهر گاهی وزش باد يكشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
۱- پایش وضعیت آفت کرم خوشه خوارانگور و هماهنگی با کارشناسان فنی برای مبارزه تلفیقی با آن و جلوگیری از طغیان این آفت. ۲- هرس و حذف شاخه ای آلوده به تخم ریزی آفت زنجره مو. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور و درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه در کانون درخت. ۴- با توجه به افت بادهای شمالی و ایجاد پایداری جوی انجام محلول پاشی و سم پاشی ها طبق نظر کارشناسان در ساعات خنک و بدون تابش شدید بلا مانع است. ۵- خودداری از ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع به علت مستعد بودن شرایط برای توسعه آتش و ایجاد خسارت. ۶- پایش و مبارزه تلفیقی با پسیل خشک پسته و پسیل تر گلابی (ترجیحاً استفاده از کارت زرد برای جذب حشرات کامل). ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی و بکارگیری شید (سایه انداز)در گلخانه ها در ساعات گرم و تابش شدید. ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر يكشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶
۱- با توجه به احتمال ادامه وزش بادهای شمالی در بعدازظهر روزهای یکشنبه و دوشنبه، در محلول پاشی های سموم و علف کش ها جانب احتیاط رعایت گردد. ۲- مهار شاخه های بارده درختان میوه در جهت پیشگیری از شکستگی در اثر وزش بادهای شدید. ۳- انجام هرس سبز در باغات انگور و درختان میوه هسته دار در جهت افزایش نورپذیری و رنگ گیری و بهبود تهویه در کانون درخت. ۴- انجام آبیاری باغات و مزارع ترجیحاً به صورت شبانه و در ساعات خنک. ۵- خودداری از ایجاد آتش در کنار باغات و مزارع به علت مستعد بودن شرایط برای توسعه آتش و ایجاد خسارت. ۶- پایش و مقابله با پسیل تر و خشک در درختان گلابی و پسته. ۷- تنظیم دما و ایجاد تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ های خوراکی. ۸- پایش و ردیابی فعالیت مگس زیتون با هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف طارم سفلی. ۹- خنک سازی و تنظیم دمای سالن های پرورش طیور و دامداری ها. ۱۰- آمادگی تجهیزات و ناوگان برداشت غلات و برداشت در ساعات خنک و مرطوب. صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پاره ای مناطق افزایش ابر يكشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
۱- احتیاط در سم پاشی باعنایت به وزش باد به جهت کاهش بادبردگی به خصوص در مزارع گندم. ۲- انجام پایش و کنترل سفیدک سطحی در باغات میوه به جهت وجود شرایط مساعد. ۳- به دلیل بالا رفتن دما و وقوع پدیده ی گردوغبار احتمال توسعه پسیل در پسته و گلابی وجود دارد لذا مقابله با آن باد جدی گرفته شود. ۴- با عنایت به محدودیت منابع آبی توصیه می گردد سطوح کشت بهاره به نسبت آب قابل کشت به زیر کشت روند تا در فصل رویش دچار تنش نگردد. ۵- پایش و ردیابی پوره های سن در مزارع غلات و مبارزه با آن در شرایط مساعد و سمپاشی زنگ زرد در مزارع و مقابله با آن صاف پاره ای مناطق غبار آلود در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد شدید (با احتمال گردوخاک) پاره ای مناطق رگبارورعدوبرق يكشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱- کشت محصولات بهاره و انتقال نشاءهای صیفی جات با توجه به پایداری جوی و افزایش میانگین دمای روزانه ۲- پایش و ردیابی پوره در ساعات ابتدایی روز در غلات ۳- مبارزه با علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ غلات و ردیابی زنگ زرد در مزارع (علائم اولیه در برخی مناطق مشاهده شده است.) ۴- بیل زدن باغات انگور و انجام سم پاشی برای پیشگیری از سفیدک سطحی مو و مبارزه با تریپس و خوشه خوار انگور با هماهنگی کارشناسان ۵- انجام محلول پاشی های لازم برای مقابله و پیشگیری از طغیان لکه سیاه سیب با توجه به بارشهای قبلی و شرایط مساعد توسعه قارچ ۶- پایش درختان گلابی و پسته برای ردیابی گسترش پسیل تر و خشک با توجه به افزایش دما و کاهش رطوبت جوی ۷- پایش و بررسی مزارع نخود برای ردیابی بیماری برق زدگی مزارع ۸- انتقال کندوهای زنبور عسل به ارتفاعات و خودداری از انتقال کندوها به نزدیک باغات با توجه به انجام سم پاشی ها ۹- انجام به موقع آبیاری با حجم مناسب آب و مصرف تقسیط اولیه کود اوره با آب آبیاری با توجه به کاهش رطوبت خاک ۱۰- هماهنگی باغداران با مراکز خدمات کشاورزی پایش و ردیابی مگس زیتون در طارم سفلی. ۱۱- با توجه به میزان آب قابل دسترس نسبت به تنظیم سطح کشت بهاره اقدام شود. صاف در ساعات بعدازظهر ارتفاعات افزایش ابر يكشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
- احتیاط در سم پاشی در باغات با توجه به تداوم پیش بینی بارش ها در روزهای آتی. - با توجه به بارش های مناسب، نسبت به تامین و مصرف تقسیط های کودهای سرک در مزارع گندم و جو که استفاده نشده است اقدام شود. - شرایط خاص آب و هوایی در این مقطع زمانی و وقوع متناوب بارش و افزایش رطوبت همراه با افزایش دما موجب طغیان آفات و بیماریها و علف های هرز در مزارع و باغات گردیده است لذا بازدید مداوم و پایش آفات و علف های هرز و فراهم آوردن مقدمات و تمهیدات لازم برای مدیریت این آفات به محض مناسب بودن شرایط مبارزه الزامی است. - ردیابی شته مومی و مبارزه با آن در مزارع کلزا. - نسبت به آماده سازی اراضی زراعی برای کشت های بهاره به محض امکان فعالیت ادوات کشاورزی اقدام گردد. - علف کشی و حتی ریشه کنی علف های هرز چند ساله در باغات به جهت امکان ساده ی خارج کردن ریشه علفها از بستر مرطوب در جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش بهره وری مبارزه با علف های هرز. - مهمترین بیماریها و آفات دارای پتانسیل برای طغیان در چنین شرایطی، لب شتری برگ شلیل و هلو، لکه سیاه سیب، آتشک، سفیدک، شته سبز مومی، تریپس هستند که بایستی با مشورت کارشناسان و تهیه سموم لازم در زمان مناسب برای مدیریت آفات مصرف گردد. - به لحاظ احتمال رعدوبرق و بارش تگرگ در برخی مناطق، به محض وقوع این پدیده با کارشناسان صندوق بیمه جهت ارزیابی خسارت هماهنگی های لازم انجام شود. نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد لحظه ای شدید با احتمال ریزش تگرگ يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
۱- با عنایت به گذر حداقل دما به آستانه های بالای صفر در روزهای آتی، محلولپاشی های زمستانه اعم از سموم مسی و سموم پیشگیری کننده بیماریها و آفات بلامانع خواهد بود. ۲- نسبت به هرس درختان میوه هسته داران و دانه دارها اقدام گردد. ۳- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و چلوگیری از افزایش بیش از حد دما در گلخانه ها به علت تابش و اثرات گلخانه ای. ۴- جمع آوری و معدوم نمودن بقایای هرس از سطح باغات. ۵- شروع به مصرف کودهای دامی و کودهای پایه به صورت چالکود در باغات. ۶- آماده سازی کودهای سرک در مزارع برای مصرف در پیش از بارش ها ی بهاره . ۷- ارزیابی وضعیت مزرعه کلزا برای پایش شروع فعالیت شته به علت بالا رفتن دما. ۸- آماده سازی و اتمام تعمیرات ماشین آلات خاکورزی برای آغاز فعالیت های بهاره در باغات و مزارع. صاف اواخر وقت گاهی وزش باد نسبتاً شدید يكشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
۱- با توجه به ادامه بارش برف پیشنهاد می شود نسبت به بازدید و افزایش استحکام سازه های گلخانه ای جهت جلوگیری از بروز خسارات و ریزش اقدام گردد. ۲- نسبت به تجهیزات گرمایشی و تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت اقدام شود. ۳- بعداز گذر سامانه بارشی به دلیل افت شدید دما لازم است در تامین سوخت و ایجاد تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از خسارت سرما در گلخانه ها و واحدهای تولیدی، مرغداری ها و گاوداری ها اقدام گردد. ۴- انجام تغذیه مصنوعی در کندوهای زنبور عسل و تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در واحدهای تولیدی طیور. ۵- شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی امور کشاورزی. ۶- نگهداری ماشین آلات در اماکن مسقف . ۷- تامین علوفه کافی برای دام های اماکن سنتی. ۸- درزگیری و جلوگیری از نفوذ رطوبت و سرما به انبار های نگهداری نهاده های کشاورزی کود و سموم کشاورزی. ابری در بعضی ساعات بارش برف، مه آلود گاهی وزش باد مناطق کوهستانی و سردسیر احتمال کولاک يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
۱- آمادگی جهت تهیه و تدارک علف کشهای مورد نیاز و کود سرک مزارع کلزا و غلات ۲-تعمیر و تجهیز ناوگان عملیات باغی شامل سمپاشها، ادوات، تراکتورها ۳-لایروبی و مرمت کانال های آبیاری و نهرهای انتقال آب ۴-شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی مرتبط با کشاورزان ۵-خودداری از محلول پاشی زمستانه و به تاخیر انداختن هرس و انتقال نهال تا رفع یخبندان. ۶-در صورت امکان ایجاد پوشش محافظ تنه درختان کوچک و نهال های کشت شده به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از جوندگان و نوسانات دمایی. ۷-نسبت به تأمین سوخت، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در گلخانه ها، کارگاه های پرورش قارچ، گاوداری و مرغداری ها و تهیه خوراک پر انرژی نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد اواخر وقت ارتفاعات احتمال بارش پراکنده يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
۱- نسبت به تعمیر و تجهیز ادوات سم پاشی و ادوات کشاورزی اقدام نمایید. ۲- تنظیم دما و تهویه گلخانه و کارگاههای پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها. ۳- نسبت به لایروبی نهرهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید. ۴- نسبت به بازدید از مزارع کلزا جهت بررسی خسارت سرمازدگی و اعلام آن به مراجع زیربط اقدام گردد. ۵- خودداری از محلولپاشی زمستانه و به تاخیر انداختن هرس تا رفع یخبندان. ۶- در صورت امکان ایجاد پوشش تنه برای نهال های جدید کشت شده به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از جوندگان و نوسانات دمایی. ۷- انجام تغذیه مصنوعی در کندوهای زنبور عسل و تنظیم دما و بهبود تهویه در اماکن مرغداری ها و گاوداری ها. ۸- در صورت عبور ابر به دلیل تابش روزانه احتمال افزایش شدید دما زیر نایلون گلخانه ها وجود داردکه تهویه روزانه توصیه میگردد و تنظیم دمای شبانه به علت یخبندان و افت دمای شبانه. نیمه ابری گاهی وزش باد بتدریج افزایش ابر اواخر وقت بارش پراکنده برف ارتفاعات مه آلود يكشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۵
۱- تاٌمین سوخت، تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور و تهیه خوراک پرانرژی ۲- تعمیر و سرویس و نگهداری سم پاش ها و سایر ادوات کشاورزی. ۳- مرمت و بازسازی کانال های آباری و انتقال آب مزارع. ۴- شرکت در کلاسهای ترویجی که درسطح مراکز خدمات جهاد کشاورزی برگزارمی -گردد. ۵- تنظیم دمای سالنهای تولیدی و گلخانه ها به بالاتر از ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد. ۶- کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی صاف تا کمی ابری يكشنبه ۱۹ دي ۱۳۹۵
۱- نسبت به لای روبی و پاکسازی نهرها ی آبیاری و کانال های انتقال آب اقدام نمایید. ۲- نسبت به سرویس و تعمیر سمپاشی و سایر ادوات کشاورزی اقدام گردد. ۳- نسبت به ذخیره سازی سوخت مورد نیاز اقدام نمایید. ۴- در کلاسهای ترویجی برگزار شده در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شرکت نمایید کمی تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پاره ای مناطق افزایش ابر و بارش پراکنده يكشنبه ۱۲ دي ۱۳۹۵
۱- نسبت به پاکسازی نهرها ی آبیاری و کانالهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید. ۲- نسبت به تعمیر سرویس ماشین آلات و ادوات کشاورزی اقدام نمایید. ۳- در کلاس های ترویجی که در سطح مراکز خدمات برگزار میگردد شرکت کنید. ابری ، بارش باران گاهی وزش بادنسبتاً شدید ارتفاعات برف و مه آلود يكشنبه ۵ دي ۱۳۹۵
۱-در اولین فرصت نسبت به برداشت و جمع آوری محصول چغندر قند از سطح زمین اقدام نمایید ۲-نسبت به تعمیر سرویس و نگهداری سمپاشها و ادوات و ماشینهای کشاورزی اقدام گردد ۳-نسبت به لای روبی و پاک سازی شهرهای آبیاری و کانالهای انتقال آب مزارع اقدام نمایید ۴-نسبت به ذخیره سازی مناسب سوخت مور نیاز در فصل زمستان اقدام گردد صاف تا کمی ابری يكشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
۱- در اولین فرصت طبق برنامه ریزی کارخانه قند نسبت به برداشت و تحویل چغندر قند اقدام نمایند. ۲- نسبت به تهیه و ذخیره سازی سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی اقدام گردد. ۳- نسبت به تعمیر، سرویس و نگهداری ادوات و ماشین آلات کشاورزی اقدام نمایند. ۴- نسبت به جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی در مزارع گوجه فرنگی و باغات جهت کنترل آفات اقدام نمایند. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت و تحویل بموقع چغندر قند طبق برنامه تدوین شده کارخانه قند اقدام نمایند. ۲- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۳- جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از کاهش دما نسبت به استفاده از ضد یخ در رادیاتورماشین های کشاورزی و پمپ ها اقدام نمایند. کمی ابری گاهی افزایش ابر يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت و تحویل چغندر قند طبق برنامه تدوین شده کارخانه قند در اولین فرصت اقدام نمایید. ۲- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۳- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۴- نسبت به تهیه و ذخیره سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی و ترمیم پوشش پلاستیکی گلخانه ها اقدام گردد. ۵- جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از کاهش دما نسبت به استفاده از ضد یخ در رادیاتورماشین های کشاورزی و تخلیه آب پمپها و موتورهای سمپاشی اقدام نمایید. نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتاً شدید پاره ای مناطق ابری، بارش باران با احتمال رعدوبرق يكشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
۱- از مصرف بذور غیر استاندارد غلات جهت کشت پاییزه خووداری نمایید. ۲- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۳- نسبت به تهیه و ذخیره سوخت مورد نیاز گلخانه های سبزی و صیفی و ترمیم پوشش پلاستیکی گلخانه ها اقدام گردد. ۴- نسبت به مبارزه با نسل سوم آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد يكشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵
۱- نسبت به برداشت سریع ذرت علوفه ای و دانه ای در اولین فرصت ممکن اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با نسل سوم مگس زیتون با هماهنگی کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به انتخاب ارقام مناسب بذور و کشت بموقع غلات پاییزه اقدام و از مصرف بذور غیر استاندارد خودداری نمایید. ۴- با توجه به شرایط جوی نسبت به بازدید مزارع کلزا و مبارزه با علفهای هرز با همانگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری ارتفاعات شمالی مه آلود يكشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون تا پایان زمان برداشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. ۲- نسبت به جمع آوری بقایای گیاهی باقیمانده در سطح باغات پس از برداشت محصول اقدام گردد. ۳- نسبت به انتخاب ارقام مناسب بذور کشت بموقع غلات پاییزه اقدام و از مصرف بذور غیر استاندارد خودداری نمایید. ۴- در هنگام کشت غلات پاییزه ، نسبت به تنظیم دستگاه های کارنده و رعایت عمق کاشت با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
۱- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نموده و از مصرف بذور غیر استاندارد غلات خودداری نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون و میوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایید. ۳- پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی جهت کنترل آفات نسبت به اجرای شخم اقدام گردد. ۴- نسبت به کشت کلزا و آبیاری زمین کشت شده تا قبل از ۱۵ مهر ماه سال جاری اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد يكشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵
۱- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نموده و از مصرف بذور غیر استاندارد غلات خودداری نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون و میوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایید. ۳- پس از برداشت محصولات سبزی و صیفی جهت کنترل آفات نسبت به اجرای شخم اقدام گردد. ۴- جهت فروش ذرت دانه ای در صورت تمایل با قیمت تضمینی به شرکت پشتیبانی امور دام از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید ارتفاعات شمالی مه آلود و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت پروانه مینوز در مزارع گوجه فرنگی اقدام گردد. ۲- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده و در صورت عدم دسترسی از بذور بوجاری و ضدعفونی شده جهت خودمصرفی استفاده نمایید. ۳- نسبت به برداشت بموقع زیتون و مبارزه با آفت مگس میوه زیتون اقدام نمایید. ۴- از بکارگیری گاوآهن های برگردان دار در اراضی دیم خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید ارتفاعات شمالی مه آلود يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به کشت کلزا و آبیاری اول آن در اسرع وقت اقدام نمایید. ۲- جهت کشت پاییزه از بذور گواهی شده استفاده نمایید. ۳- نسبت به برداشت بموقع زیتون اقدام و به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون ادامه دهید. ۴- با توجه به خنک شدن هوا در مزارع گوجه فرنگی کرپه نسبت به مبارزه با بیماری بادزدگی و مینوز اقدام گردد. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد ارتفاعات افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵
انجام اقدامات حافظتی برای محصولات برداشت شده انگور و گوجه فرنگی کمی ابری گاهی وزش باد شدید پاره ای مناطق افزایش ابر و رگبار و رعدو برق ارتفاعات شمالی مه آلود چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به جمع آوری و پاکسازی بقایای میوه های آلوده و سرشاخه ها از سطح باغات اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و کشت بموقع کلزا و آبیاری اول آن در اسرع وقت اقدام نمایید. ۴- جهت کشت پاییزه گندم و جو از بذور گواهی شده و در صورت عدم دسترسی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی از بذور بوجاری و ضدعفونی شده جهت کشت استفاده نمایید. ۵- جهت جلوگیری از خسارت زنبور مغزخوار پسته نسبت به برداشت کامل میوه های آلوده و انهدام آن در سطح باغات پسته اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهاده های لازم جهت کشت پاییزه به خصوص کلزا اقدام شود. ۴- نسبت به ردیابی و مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی و انهدام بقایای میوه های آلوده و بقایای گیاهی در سطح مزارع اقدام نمایید. صاف تا کمی ابری يكشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵
توصيه هاي هواشناسي كشاورزي استان قزوين مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ ۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند. ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام نمایید. ۳- نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهاده های لازم جهت کشت پاییزه به خصوص کلزا اقدام شود. ۴- نسبت به ردیابی و مبارزه با آفت مینوز گوجه فرنگی و انهدام بقایای میوه های آلوده و بقایای گیاهی در سطح مزارع اقدام نمایید. صاف در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید يكشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد . ۲- نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام گردد . ۳- از بکارگیری گاوآهن های برگردان دار در اراضی دیم خووداری گردد. نسبت به آماده سازی زمین و تهیه نهادهای لازم جهت کشت کلزا اقدام نمایید. صاف در بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدی يكشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون و پروانه مینوز گوجه فرنگی با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۲- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود. ۳- به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی نسبت به ازبین بردن علفهای هرز حاشیه باغات و مزارع اقدام گردد . ۴- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. صاف يكشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به هرس سبز سرشاخه های آلوده به تخم زنجره و کنترل شیمیایی نسل سوم خوشه خوار انگور و کرم سیب با سموم مجاز اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با استفاده از کارت زرد چسبنده و طعمه پاشی پروتین هیدرولیزات اقدام گردد . ۳- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول خودداری نمایید. ۴- نسبت به ضدعفونی بذور خود مصرفی گندم و جو با نظر کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی اقدام گردد. ۵- از بکارگیری گاو آهن های برگردان دار در اراضی دیم خودداری نمایید. صاف در بعدازظهر وزش باد ارتفاعات افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
۱- نسبت به هرس سبز سرشاخه های آلوده به تخم زنجره و کنترل شیمیایی نسل سوم خوشه خوار انگور با سموم مجاز غیر از لاروین و کلرپیرنیوس اقدام نمایید. ۲- نسبت به مبارزه با آفت مگس میوه زیتون با استفاده از کارت زرد چسبنده و طعمه پاشی پروتین هیدرولیزات اقدام گردد . ۳- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول خودداری نمایید. ۴- نسبت به جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی پس از برداشت میوه در باغات اقدام گردد. صاف گاهی وزش باد نسبتاً شدید ارتفاعات شمالی نیمه ابری و مه آلود با احتمال رگبار پراکنده يكشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
۱- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. ۲- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۳- نسبت به ردیابی بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام نمائید. ۴- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود و محصول خود را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن و عوامل واسطه و غیر دولتی خودداری نمایید. ۵- گندم و جو برداشت شده را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن به واسطه و عناصر غیر دولتی خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد دوشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۵
۱- از آتش زدن باقیمانده کاه و کلش در مزارع پس از برداشت محصول جداً خودداری نمائید. ۲- نسبت به ردیابی و کنترل آفت مگس میوه زیتون با هماهنگی کارشناسان مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی اقدام نمایند. ۳- نسبت به ردیابی بیماری لکه موجی در مزارع گوجه فرنگی اقدام نمائید. ۴- جهت برداشت محصول گندم، جو و کلزا از کمباین های دارای برچسب معاینه فنی استفاده شود و محصول خود را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن و عوامل واسطه و غیر دولتی خودداری نمایید. ۵- گندم و جو برداشت شده را مستقیماً به مراکز خرید تحویل داده و از فروش آن به واسطه و عناصر غیر دولتی خودداری نمایید. صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد نسبتاً شدید در بعدازظهر افزایش ابر ارتفاعات شمالی رگبار و رعد و برق شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۵
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۷۶۵۸۱۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC