میز خدمت الکترونیکی هواشناسی قزوین
خدمات الکترونیکی اداره کل هواشناسی استان قزوین:
سوالات متداول نحوه خدمت رسانی

خدمات تخصصی هواشناسی :
         برشورهای اقلیمی و ماهنامه های جوی استان

           
شرح خدمت : ارائه برشورهای اقلیمی و فصلنامه های هواشناسی
مستندات مورد نیاز: نیاز ندارد
قوانین و مقررات: ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول: برشورها و فصلنامه های اقلیمی بعد از پایان دوره اماری مربوطه ارائه می گردند.
مدت زمان انجام کار: پس دریافت آخرین امار مربوطه از ایستگاههای جوی در مدت یک ماه فصلنامه های فصل قبل آماده سازی می شود. سپس این خدمت بر خط ارائه می گردد.
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات: بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: حسن نوروزی- ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی mno3250@yahoo.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- پردازش آمار- تهیه تحلیل های مرتبط- تهیه مقالات مرتبط - رسم نمودار و گلباد - جمع بندی- ارائه برشور مربوطه

        اطلاعات آماری آب و هوایی اقلیمی

شرح خدمت : دسترسی به آمار آب و هوایی اقلیم از طرق مختلف
مستندات مورد نیاز: نیاز ندارد
قوانین و مقررات: ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول: در صورت نیاز فراتر از پنل های دیگر سایت استفاده شود- در غیر اینصورت مشاوره حضوری نیاز است.
مدت زمان انجام کار: چند دقیقه
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات: بدون هزینه- در صورت درخواست اطلاعات پردازش شده به لینک زیر مراجعه شود.
                                               http://qazvinmet.ir/?type=static&lang=1&id=323
مسئول اصلی ارائه خدمات: حسن نوروزی- ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵

مسئول اصلی ارائه خدمات: حسن نوروزی- ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی mno3250@yahoo.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- پردازش آمار-ارائه بر خط
        پیش بینی های هواشناسی کشاورزی

شرح خدمت : هر هفته در روزهای یکشنبه پیش بینی و توصیه های کشاورزی ارائه می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
در صورت نیاز مشاوره حضوری انجام میگرد.
مدت زمان انجام کار:
پس دریافت آخرین امار مربوطه و برگزاری جلسات دیسکاشن با حضور کارشناسان مرتبط این خدمت بر خط ارائه می گردد.
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: بهمن حکمی-
۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی Hakamibahman@gmail.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- تحلیل-برگزاری جلسات دیسکاشن - ارائه بر خط
        هشدارهای جوی، اطلاعیه ها و اخطاریه ها در زمان وقوع پدیده های جوی

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن هواشناسی  به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد. سپس پیش بین های روزانه و سه روزه صادر شده و در صورت مشاهده پدیده های خاص جوی هشدارهای مرتبط صادر می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
تلفن ۱۳۴ و ۳۳۶۵۷۰۲۰ و ۳۳۶۵۷۰۲۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان می باشد.
مدت زمان انجام کار:
۳ تا ۵ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: ندا مشاطان-
۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- دریافت نقش های هواشناسی- تحلیل نقشه ها-برگزاری جلسه دیسکاشن روزانه- صدور پیش بینی- صدور هشدار - ارائه بر خط
خدمات عامه هواشناسی :

        پیش بینی های سه روزه و چهار روزه هواشناسی

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن هواشناسی  به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد. سپس پیش بین های روزانه ، سه روزه و چهار روزه صادر  می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
تلفن ۱۳۴ و ۳۳۶۵۷۰۲۰ و ۳۳۶۵۷۰۲۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان می باشد.
مدت زمان انجام کار:
۳ تا ۵ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: ندا مشاطان-
۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- دریافت نقش های هواشناسی- تحلیل نقشه ها-برگزاری جلسه دیسکاشن روزانه- صدور پیش بینی-  ارائه بر خط
        گزارش روزانه بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی آمار بارندگی می گردد. سپس در صورت وجود بارندگی جدول بارش تهیه و ازائه می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
تلفن ۱۳۴ و ۳۳۶۵۷۰۲۰ و ۳۳۶۵۷۰۲۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان می باشد.
مدت زمان انجام کار:
۲ تا ۳ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: ندا مشاطان-
۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار-  تحلیل آمار-برگزاری جلسه - تهیه جدول بارش - ارائه بر خط

توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

شرح خدمت : ارسال خدمات هواشناسی به کشاورزان، نهادهای حاکمیتی، تولید توصیه های کشاورزی در فاز اول و در فاز بعدی تولید محصولات مختلف هواشناسی در مدیریت کلان شهری
مستندات مورد نیاز: ارائه معرفی نامه به منظور دریافت خدمت و تکمیل فرم مرتبط
قوانین و مقررات: ارائه خدمت منطبق سیاست های توسعه هواشناسی کاربردی
پاسخ به سوالات متداول:تلفن  33657020 و ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات کاربران تهک می باشد.
مدت زمان انجام کار: ۳ تا ۵ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات: بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: بهمن حکمی - ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی Hakamibahman@gmail.com
مراحل گردش کار: دسته بندی کاربران- نیاز سنجی- تهیه محصول- ارسال آمار مرتبط به کاربر
شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
۱۰:۲۵:۴۲
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۶۵۰

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۸۱۳۲۶۸


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC