تحقیق و پژوهش > مقالات
مقالات
يكشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۸۷
نقش پیش آگاهی و هشدارهای جوی در کاهش بلایا و مدیریت ریسک بلایای جوی

با توجه به اهمیت و اثراتی که آب و هوا در زندگی و نحوه فعالیت جوامع بشری دارد، انسان ها از زمانهای خیلی دور بدان توجه داشته اند، بنابراین بر حسب تجارب، پیشینیان نسبت به ثبت پدیده های جوی به سبک زمان خود اقدام نموده اند، که با توجه به اقلیم هر منطقه، اقوام پدیده های مهمتر را مد نظر قرارداده اند، این نوع فعالیت ها در حقیقت پایه گذار دانش هواشناسی در میان نسل بشر بوده است. در این میان با پیشرفت علم و فن آوری و بکارگیری نیروهای متخصص هواشناسی به جایگاه واقعی خود نزدیک می شود و با ارئه پیش بینی ها و پیش آگاهی ها نقش واقعی خود را به معرض ظهور می رساند.
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶
مدلسازی ذوب برف و GIS

پوشش برف یک پدیده مهم هیدرولوژیکی است. وآب ناشی از ذوب برف یک منبع حیاتی در بسیاری از نقاط جهان بوده و سهم چشمگیری درسیلاب رودخانه ها دارد.دربعضی فصول پوشش برف بر تشکیلات زیستی وکیفیت آبی حوضه های رودخانه ای تاثیرگذارمیباشد. بنابراین مدلسازی انباشت برف وذوب آن یک مسئله حائز اهمیت است. تحقیقات اخیر در فنآوریGIS ، ترکیب مناسبی را از تحلیلهای GIS ای وابزارهای نمایشی درارتباط با مدلهای هیدرولوژیکی دراختیارقرار می دهد. درخصوص مدلسازی ذوب برف این نوع ترکیب سازی به همان اندازه که تغییرات مکانی متغیرهای هیدرولوژیکی وجغرافیایی وتاثیرشان بر واکنش های حوضه رادرنظرمی گیرد . همچنین اصول زیربنایی مناسبی راجهت شناخت بهتر ازمسئله انباشت برف و فرآیندهای رواناب ناشی از ذوب برف درحوضه، فراهم می کند.
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶
یخبندان

تاثیر عوامل آب و هوایی بر روی محصولات کشاورزی از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار می باشد بنابر این اگر در برنامه ریزیهای کشاورزی نسبت به نقش عوامل و عناصر جوی آگاهی کافی وجود نداشته باشد توفیق چندانی حاصل نخواهد شد زیرا ثابت شده است که در بیشتر موارد بازده کم محصولات کشاورزی نتیجه عدم حفظ و ناتوانی در ایجاد شرایط متعادل جوی است .با وجود اینکه کنترل عوامل جوی و اقلیمی توسط انسان ناممکن است اما انسان با تلاشی که در جهت ارتقاء دانش خود نسبت به تاثیر عوامل جوی دارد و با بکاربردن مطالعات و بررسی هایی که بر روی روند تغییرات عوامل جوی دارد می تواند توانمندی خود را در کاهش خسارات ناشی از عوامل جوی به مرحله اجرا در آورد.
سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶
خشکی و خشکسالی

مسئله خشکی و خشکسالی از مقوله هایی است که بحث پیرامون آن در جوامع اقلیمی هنوز ادامه دارد و ماهیت آن پیچیده و شیوه لمس دقیق آن بس مشکل می باشد. دلیل عمده این مشکل از این واقعیت سرچشمه می گیرد که بروز خشکی متکی به عوامل مختلف است. از این رو نه تنها درتعریف خشکی بلکه در ارائه شاخصها نیز اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. بطورکلی امروزه پذیرفته شده که خشکسالی های شدید حاصل تغییرات چرخش اتمسفری وجابجایی سیستمهای سینوپتیکی در مقیاس وسیع می باشد.تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۲۱۴۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC