ادارات تابعه
  نام نام خانوادگی: علی شمس اللهی
میزان تحصیلات:
پست سازمانی: مسئول اداره هواشناسی آوج
پست الکترونیکی:
  نام نام خانوادگی: حسن کشاورز
میزان تحصیلات:
پست سازمانی: مسئول اداره هواشناسی تاکستان
پست الکترونیکی:
  نام نام خانوادگی: مجید پور محسن
میزان تحصیلات:
پست سازمانی: مسئول اداره هواشناسی بوئین زهرا
پست الکترونیکی:
   
  نام نام خانوادگی: ابراهیم بلوکی
میزان تحصیلات:
پست سازمانی: مسئول ایستگاه هواشناسی سینوپتیک قزوین
پست الکترونیکی:


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۱۷۵

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱۰

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC