معرفی > ادارات تابعه > شناسنامه اقلیمی ایستگاههای هواشناسی استان > ایستگاههای بارانسنجی

ایستگاههای بارانسنجی
این قبیل ایستگاهها که از نام آنها پیداست فقط به ثبت و اندازه گیری بارندگی مشغول می باشد و اطلاعات را به صورت ماهیانه به اداره تحقیقات و پیش بینی اداره کل هواشناسی ارسال می دارند . تعداد این ایستگاهها در سطح استان ۳۸ عدد می باشد که مشخصات آنها در جدول مربوطه آمده است .

ردیف
نام ایستگاه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع
تاریخ تاسیس
۱
آبگرم
۴۹-۱۷
۳۵-۴۵
۱۵۹۱
۱۳۶۳
۲
اسفرورین
۴۹-۴۵
۳۶-۵۶
۱۲۹۳
۱۳۷۶
۳
پاپلی وسطی
۵۰-۰۵
۳۵-۵۷
۱۰۷۲
۱۳۶۵
۴
حاجی آباد
۵۰-۲۶
۳۶-۱۳
۱۹۵۰
۱۳۶۹
۵
داغلان
۴۹-۴۷
۳۶-۱۵
۱۳۱۳
۱۳۶۵
۶
شریف آباد
۵۰-۰۹
۳۶-۱۲
۱۳۰۸
۱۳۷۶
۷
ملاعلی
۴۹-۳۱
۳۶-۳۰
۶۵۲
۱۳۴۸
۸
نیارک
۴۹-۲۵
۳۶-۳۱
۱۱۷۹
۱۳۷۷
۹
فتح آباد
۵۰-۱۳
۳۵-۴۵
۱۲۰۰
۱۳۷۷
۱۰
زین آباد
۴۹-۵۲
۳۵-۵۴
۱۲۴۲
۱۳۷۷
۱۱
ارداق
۴۹-۵۰
۳۶-۳۰
۱۲۲۶
۱۳۷۲
۱۲
خرقانشرقی
۴۹-۲۷
۳۵-۳۷
۱۸۴۴
۱۳۷۲
۱۳
خرقانغربی
۴۹-۰۱
۳۵-۵۰
۱۶۹۶
۱۳۷۲
۱۴
لوشان
۴۹-۳۰
۳۶-۳۷
۳۶۴
۱۳۷۲
۱۵
ناصر آباد
۵۰-۲۱
۳۶-۰۷
۱۳۱۳
۱۳۷۲
۱۶
ضیاءآباد
۴۹-۲۶
۳۵-۵۹
۱۴۲۶
۱۳۷۲
۱۷
بشاریات
۵۰-۰۶
۳۶-۰۸
۱۲۳۵
۱۳۷۲
۱۸
آلتین کش
۴۹-۰۸
۳۶-۴۳
۵۶۸
۱۳۸۰
۱۹
نیکویه
۴۹-۳۳
۳۶-۱۷
۱۵۰۱
۱۳۸۰
۲۰
شهید آباد
۴۹-۱۷
۳۵-۳۱
۲۰۹۹
۱۳۸۰
۲۱
سیف آباد
۴۹-۳۱
۳۵-۵۷
۱۳۵۹
۱۳۸۰
۲۲
قاسم آباد
۴۹-۴۱
۳۶-۰۹
۱۳۵۷
۱۳۸۵
۲۳
لیا
۵۰-۰۱
۳۶-۰۵
۱۱۵۱
۱۳۸۵
۲۴
قره آغاج
۴۹-۳۸
۳۵-۳۶
۱۸۳۹
۱۳۸۵
۲۵
عباس آباد
۴۹-۱۸
۳۵-۴۵
۱۵۴۵
۱۳۸۵
۲۶
قشلاق چرخلو
۴۹-۴۸
۳۵-۴۷
۱۲۸۱
۱۳۸۵
۲۷
خنداب
۴۹-۲۳
۳۵-۵۴
۱۶۹۵
۱۳۸۵
۲۸
رجایی دشت
۵۰-۱۷
۳۶-۲۷
۹۱۵
۱۳۷۳
۲۹
زرآباد
۵۰-۲۴
۳۶-۲۸
۱۴۵۲
۱۳۷۴
۳۰
مرگ
۵۰-۱۴
۳۶-۲۴
۱۹۶۰
۱۳۷۷
۳۱
دستجرد سفلی
۵۰-۰۱
۳۶-۳۳
۱۳۲۰
۱۳۸۵
۳۲
گازر خان
۵۰-۳۴
۳۶-۲۶
۱۹۳۵
۱۳۸۵
۳۳
یله گنبد
۴۹-۴۲
۳۶-۲۵
۱۵۰۰
۱۳۸۹
 


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۷۱۴۸

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC