خدمات رسانی > شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات

 خدمات هواشناسی در استان قزوین :
         ارائه گزارش های اقلیم شناسی - کد خدمت : ۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱

           
شرح خدمت : ارائه گزارش های اقلیمی شناسی
مستندات مورد نیاز: نیاز ندارد
قوانین و مقررات: ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول: برشورها و فصلنامه های اقلیمی بعد از پایان دوره اماری مربوطه ارائه می گردند.
مدت زمان انجام کار: پس دریافت آخرین امار مربوطه از ایستگاههای جوی در مدت یک ماه فصلنامه های فصل قبل آماده سازی می شود. سپس این خدمت بر خط ارائه می گردد.
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات: بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: حسن نوروزی- ۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی mno3250@yahoo.com و h-norouzi@irimo.ir
جمع اوری آمار- پردازش آمار- تهیه تحلیل های مرتبط- تهیه مقالات مرتبط - رسم نمودار و گلباد - جمع بندی- ارائه برشور مربوطه
بیانیه توافق سطح خدمت
        ارائه آمار و اطلاعات حاصل از تحلیل داده های هواشناسی- کد خدمت:  13011439106

شرح خدمت : ارائه آمار و اطلاعات حاصل از تحلیل داده های هواشناسی
مستندات مورد نیاز: نیاز ندارد
قوانین و مقررات: ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول: در صورت نیاز فراتر از پنل های دیگر سایت استفاده شود- در غیر اینصورت مشاوره حضوری نیاز است.
مدت زمان انجام کار: چند دقیقه
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات: بدون هزینه- در صورت درخواست اطلاعات پردازش شده به لینک زیر مراجعه شود.
                                               http://qazvinmet.ir/?type=static&lang=1&id=323
مسئول اصلی ارائه خدمات ندا مشاطان- ۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com و n-mashatan@irimo.ir
مراحل گردش کار: جمع اوری آمار- پردازش آمار-ارائه بر خط
بیانیه توافق سطح خدمت 

        پیش بینی هواشناسی کشاورزی- کد خدمت  13011439105

شرح خدمت : هر هفته در روزهای یکشنبه پیش بینی و توصیه های کشاورزی ارائه می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
در صورت نیاز مشاوره حضوری انجام میگرد.
مدت زمان انجام کار:
پس دریافت آخرین امار مربوطه و برگزاری جلسات دیسکاشن با حضور کارشناسان مرتبط این خدمت بر خط ارائه می گردد.
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: بهمن حکمی-
۰۲۸۳۳۶۹۶۱۸۵
- پست الکترونیکی Hakamibahman@gmail.com و b-hakami@irimo.ir
مراحل گردش کار:جمع اوری آمار- تحلیل-برگزاری جلسات دیسکاشن - ارائه بر خط
بیانیه توافق سطح خدمت

        اطلاع رسانی وضع آب و هوا- کد خدمت : ۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن هواشناسی  به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد. سپس پیش بین های روزانه و سه روزه صادر شده و در صورت مشاهده پدیده های خاص جوی هشدارهای مرتبط صادر می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
تلفن ۱۳۴ و ۳۳۶۵۷۰۲۰ و ۳۳۶۵۷۰۲۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان می باشد.
مدت زمان انجام کار:
۳ تا ۵ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: ندا مشاطان-
۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com و
n-mashatan@irimo.ir
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- دریافت نقش های هواشناسی- تحلیل نقشه ها-برگزاری جلسه دیسکاشن روزانه- صدور پیش بینی- صدور هشدار - ارائه بر خط
بیانیه توافق سطح خدمت

        پیش بینی هواشناسی جاده ای - کد خدمت : ۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷

شرح خدمت : روزانه جلسات بررسی نقشه های هواشناسی و دیسکاشن هواشناسی  به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد. سپس پیش بین های روزانه ، سه روزه و چهار روزه صادر  می گردد.
مستندات مورد نیاز:
نیاز ندارد
قوانین و مقررات:
ارائه خدمت بر خط می باشد
پاسخ به سوالات متداول:
تلفن ۱۳۴ و ۳۳۶۵۷۰۲۰ و ۳۳۶۵۷۰۲۵ روزانه پاسخگوی کلیه سوالات شهروندان می باشد.
مدت زمان انجام کار:
۳ تا ۵ ساعت
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمات:
بدون هزینه
مسئول اصلی ارائه خدمات: ندا مشاطان-
۰۲۸۳۳۶۵۷۰۲۵
- پست الکترونیکی mashatanneda@yahoo.com و n-mashatan@irimo.ir
مراحل گردش کار:
جمع اوری آمار- دریافت نقش های هواشناسی- تحلیل نقشه ها-برگزاری جلسه دیسکاشن روزانه- صدور پیش بینی-  ارائه بر خط
بیانیه توافق سطح خدمت

يكشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
۰۹:۵۸:۴۱
تعداد بازدید ها از این صفحه: ۲۳۰۵

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۱۷


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC