خدمات رسانی > هوانما

هوانما
این رسانه که در ترمینالهای مسافربری اعم از فرودگاهی ، راه آهن و ترمینالهای بین شهری راه اندازی شده به شیوه گرافیکی مسافرین را از وضعیت هوای حاضر و پیش بینی مبداء ، مسیر و مقصد آگاه می سازد.


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۴۷۶۷

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۳

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۷۷۴۳۹


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC