تحقیق و پژوهش > واژه های هواشناسی

واژه های هواشناسی
-  جو ( اتمسفر Atmosphear ) : به هوای اطراف زمین و مقدار فشاری که جو زمین بر هر سانتیمتر مربع در سطح متوسط دریا وارد می کند.
-  تروپوسفر: لایه زیرین اتمسفر که ویژگی عمده آن کاهش دما متناسب با ارتفاع و حرکتهای عمودی و افقی هواست.
-  استراتوسفر: لایه بالای تروپوسفر که در آن دما با ارتفاع افزایش می بابد و ازن که مانع از تابش اشعه های ماورای بنفش می شود در این لایه قرار دارد.
-  مزوسفر: به لایه بالای استراتوسفر، مزوسفر گویند و تا ارتفاع ۹۰ کیلومتری از زمین گسترش دارند. این لایه سردترین لایه اتمسفر است و در این لایه دما با ارتفاع کاهش می یابد که حتی در سطوح فوقانی آن دما به ۱۶۰- درجه نیز می رسد.
-  یونوسفر: در این لایه بدلیل پرتوهای پر انرژی خورشید یونیزاسیون مولکولها و اتمها انجام می شود و بدلیل اینکه در این لایه دما با ارتفاع پیوسته زیاد می شود ترموسفر نیز می گویند.
-  اگزوسفر: به لایه گذر جو به فضای کیهانی اگزوسفر گویند. که در این لایه بدلیل چگالی ناچیز هوا، ذرات و اتمها در حالت خنثی بسر می برند.
-  فشار جو : وزن ستونی از هوا به سطح مقطع واحد را از سطح زمین تا انتهای جو را فشار گویند.
-  میلی بار : واحد اندازه گیری تغییرات فشار
-  فشار سنج : دستگاهی که برای اندازه گیری فشار جو بکار می رود.     ( فشار = Bar )
-  فشار نگار ( باروگراف ) : دستگاه خودکاری است که در فاصله زمانی معین می تواند فشار جو را به طور پیوسته اندازه گیری و ثبت نماید.
-  کم فشار : منطقه ای که نسبت به اطراف فشار آن کم است.
-  پرفشار : منطقه ای که فشار آن نسبت به اطراف زیاد است
-  QFF : فشار تبدیل شده به سطح دریا
-  توده هوا : به حجم وسیعی از هوا که خصوصیات یکسان دارد را گویند.
-  جبهه : محل برخورد و تلاقی ۲ توده هوا را گویند.
-  جبهه سرد : جبهه ای را که به سوی هوای گرمتر در حرکت می باشد ( یعنی هوای سرد جانشین هوای گرم شود ).
-  جبهه گرم : به طرف هوای سردتر حرکت می کند. ( هوای گرم جایگزین هوای سرد می شود )
-  شبنم: قطره های آب که بر اثر تراکم بخار آب هوا بر روی سطح سرد تشکیل می گردد.
-  شبنم یخ زده : اگر در دمای بالای صفر درجه ابتدا شبنم تشکیل شود سپس در اثر افت دما به زیر نقطه انجماد (صفر درجه) قطرات شبنم منجمد شود شبنم یخ زده و یا ژاله بوجود می آید.
-  باران ریزه : به قطرات ریز کوچکتر از ۵/۰ میلیمتر بارش از ابرهای پوششی استراتوسی می گویند.
-  باران : ریزش جوی به صورت ذرات آب مایع و به شکل قطراتی با قطر بیشتر از ۵/۰ میلیمتر است.
-  تگرگ : از دانه یا تکه های یخ به قطر ۵ تا ۵۰ میلیمتر ( و گاهی بیشتر)تشکیل شده است. تگرگ عمدتاٌ از ابرهای کومولونیمبوس است.
-  رعد : صدای ناشی از برخورد دو ابر
-  برق : نور حاصل از تخلیه الکتریکی دو ابر
-  گردباد : بر اثر جریانات صعودی در سطح زمین و چرخش حاصل از آن گردباد تولید می گردد.
-  تندباد : وزش ناگهانی باد را گویند.
-  مه : ابری است که در مجاورت سطح زمین تشکیل شده باشد. مه نیز مانند ابر یا در اثر نفوذ رطوبت در توده هوا و یا در اثر کاهش دمای هوا ایجاد می شود.
-  رگبار باران : ریزش باران با شدت و سرعت زیاد را گویند.
-  سرعت باد: مسافتی که باد در واحد زمان می پیماید که بر حسب نات (۸۵۲/۱ کیلومتر در ساعت) و یا متر در ثانیه بیان می شود.
-  KT ( Knot ) : نات ( واحد اندازه گیری سرعت باد )
-  VRB ( Variable ) : باد متغیر
-  باد آرام ( CALM ) : سرعت باد کمتر از ۱ نات یا ۲ کیلومتر در ساعت
-  تند باد لحظه ای ( GASTY ) : اگر سرعت باد در فاصله زمانی کوتاه به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد.
-  ایزو ترم : نقاطی که دارای دمای یکسان باشند توسط خطی در روی نقشه های هواشناسی به یکدیگر وصل می شود که خط ایزوترم گویند.
-  ابرهای پوششی : ابرهایی که به طور یک دست آسمان را می پوشانند خورشید از پشت آنها پیداست.
-  ابرهای کومه ای : ابرهای جدا از هم که به شکل گنبد یا برج های در حال افزایش (گل کلمی) می باشد.
-  ابرهای پاره پاره : بعد از وقوع بارندگی یا در خلال بارندگی ابرهای با ارتفاع پایین مشاهده می گردد که بیشتر از نوع استراتوس می باشند. ( فراکتواستراتوس )
-  ابرهای محلی : در اثر صعود هوای گرم و مرطوب و برخورد با موانع بویژه کوهها ، ابرهای محلی تشکیل می شود.
-  ابرهای جوششی : در اثر حرکات قائم و در صورت وجود رطوبت کافی ابر های جوششی یا گل کلمی تشکیل می شود.
-  تراکم : بر اثر اشباع شدن حجم ( توده هوا ) معین از هوا بر اثر عواملی مثل سرمایش بخار آب به حد اشباع و تراکم می رسد.
-  WWW ( World Weather Watch ) : مراقبت جهانی هوا
-  تشعشع زمین: در هنگام شب تابش ورودی خورشید متوقف می شود انرژی جذب شده در طول روز توسط زمین به صورت تشعشع خروجی در شب هنگام را تشعشع زمین گویند.
-  اینورژن ( وارونگی دما ) : به طور معمول دما با ارتفاع تقلیل می یابد گاهی افزایش دما با ارتفاع در لایه ای به طور عمودی دیده میشود و تغییرات دما با ارتفاع در آن از نحوه معمول معکوس شده است چنین حالتی را اینورژن گویند.
- اثر گلخانه ای (green-house effect): گاز کربنیک و بخار آب جو، اشعه موج کوتاه خورشید را عبور می دهند، ولی جلوی تابش موج بلند زمین را میگیرند و در نتیجه زمین گرم میشود. این پدیده به اثر گلخانه ای موسوم است.


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۵۸۸۲

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۲


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC