معرفی > ادارات تابعه > شناسنامه اقلیمی ایستگاههای هواشناسی استان > ایستگاههای سینوپتیک

ایستگاههای سینوپتیک
۱- ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک
ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک به صورت ۲۴ ساعته مشغول فعالیت می باشند. و گزارش پارامتر های جوی را به صورت کد شده ساعت به ساعت به مرکز مخابرات هواشناسی مستقر در سازمان مرکزی ارسال می نمایند. تامین کشیک این ایستگاهها در روز به عهده دو نفر دیده بان می باشد که به صورت ۱۲ ساعته مشغول بکار می باشند . در استان قزوین یک ایستگاه سینوپتیک فرودگاهی مستقر در فرودگاه خدمات هواپیمایی ویژه قزوین فعال بوده که با چهار نفر دیده بان اداره می شود ونکته تمایز ایستگاه سینوپتیک با ایستگاه سینوپتیک تکمیلی در نحوه و مدت گزارش هوا می باشد . 

2 – ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک تکمیلی
ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک تکمیلی به صورت ۱۲ ساعته مشغول فعالیت می باشند. و گزارش پارامتر های جوی را به صورت کد شده ساعت به ساعت به مرکز مخابرات هواشناسی مستقر در مرکز استان ارسال می نمایند. تامین کشیک این ایستگاهها در روز به عهده یک نفر دیده بان بوده که به صورت ۱۲ ساعته مشغول بکار می باشد. 

ردیف
نام ایستگاه
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ارتفاع (متر)
تاریخ تاسیس
۱
اداره سینوپتیک فرودگاهی قزوین
۵۰-۰۳
۳۶-۱۵
۲/۱۲۷۹
۱۳۳۴
۲
اداره سینوپتیک آوج
۴۹-۱۳
۳۵-۳۴
۹/۲۰۳۴
۱۳۷۵
۳
اداره سینوپتیک معلم کلایه
۵۰-۲۹
۳۶-۲۷
۲/۱۶۲۹
۱۳۷۹
۴
اداره سینوپتیک تاکستان
۴۹-۴۲
۳۶-۰۳
۴/۱۲۸۳
۱۳۸۱
۵
اداره سینوپتیک نیمه اتوماتیک بوئین زهرا
۵۰-۰۴
۳۵-۴۶
۱۲۲۵
۱۳۸۵
۶
اداره سینوپتیک نیمه اتوماتیک سیردان
۴۹-۱۱
۳۶-۳۹
۱۲۵۷
۱۳۸۴
۷ اداره سینوپتیک تکمیلی خودکار آبیک

۵۰-۳۰

۳۶-۰۱

۱۲۳۴

۱۳۸۷

۸

اداره سینوپتیک تکمیلی خودکار رازمیان

۵۰-۱۲

۳۶-۳۲

۹۹۴

۱۳۸۴

۹ اداره سینوپتیک اتوماتیک کوهین ۴۹-۳۸ ۳۶-۲۲ ۱۵۳۹ ۱۳۸۷


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۱۲۱۸۶

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۶


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC