تحقیق و پژوهش > نقش هواشناسی

نقش هواشناسی
۱ـ هواشنـاسی  وتوریسم : هرگردشگری علاقمنـد بـه دانستن آب وهوای منطقه موردنظر قبل ازمسافــرت می باشد،وهواشناسی  می توانداین اطلاعات موردنیاز رادراختیـارگردشگران  ونیزمسئولان مناطق توریستـی  برای برنامه ریزیهای لازم  قراردهد.

۲ـ هواشناسی وکشاورزی
:  امرکاشت وبرداشت محصولات کشاورزی  بدون درنظــرگرفتــن پارامتــرهای هواشناسی  دارای بازده اندک  وهمراه باخسارات احتمالی زیاداست .هواشنــاسی  علاوه برتحقیقات  درمورد سازگاری گونه های مختلف گیاهی  باآب وهوا درتعیین مناسب ترین زمان کاشت  داشت  وبرداشت محصول  زمان سمپاشی ـ کوددهی ـ وآبیاری ـ وکاهش خسارات جوی  بویژه سرمازدگی  وپیش بینی آفات گیاهی  می تواند،مسئولان  وکشاورزان رایاری دهد.

۳ـ هواشناسی
  وبهداشت عمومی : تغییرات ناگهانی دمای هوانظیرسردشدن وگرم شدن ناگهانی ونیزافزایش آلودگی شهرهای بزرگ  درنتیجه وارونگی دما(اینورژن ) منجر به گسترش بعضی ازبیماریهــا وبـروزخطـرات جانبــی  وضـررهای مـادی شهــروندان  می گردد،وهــواشناســی می تواند،باآگاهی دادن بموقع  به مردم  ومسئولان  این آسیبهاراتاحدزیادی  کاهش دهد

۴ـ هواشناسی
  وانرژیهای نو: آلودگیهای ناشی ازاستفاده بی رویه ازسوختهای فسیلی ازیکسو واتمام منــابع چنین سوختهادرآینده نه چندان دور ازسوی دیگر استفاده ازانرژیهای نونظیرانرژی باد  انرژیهای گرمای زمین انرژی حاصل ازامواج دریا ونظایرآنهارا اجتناب ناپذیرمی سازد،واستفاده بهینـه ازچنیـن انرژیهائـی  مستلـزم اطلاعات آب وهوائی طولانی می باشد،واطلاعات حاصل ازایستـگاه  ودانش هواشناسـی  می تواند،دستیــابی بـه چنین انرژیهاراتسهیل نماید.

۵ـ هواشناسی
  وکاهش بلایای طبیعی : بسیـاری ازبلایـای غیرمترقبــه  نظیــرسیــل وطوفــان ،آلــودگی  شدیدهواوسرمازدگی احتراق جنگلهاو  ناشی ازعوامل جوی است ،به کمک اطلاعـات وآمـارهواشنــاسی ونیزپیش بینی به موقع پدیده های مخرب می توان خسارات مادی وجانی ازاین حوادث رابه حداقل  رسانید.

۶ـ هواشناسی
  و ورزش : هرورزشی نیازمندآب وهوائی خاص  است،درورزشهای زمستانی نظیراسکی ،برفی بودن هوا   درموج سواری:طوفانی بودن هوا  درورزشهائی نظیرفوتبال  ودومیدانی  صاف وآرامش هــوانقش دارند.وجـودفشارهوا وارتفــاع وتنــوع آب وهوا تاُثیرفیزیکی خاصی  بر روی ورزشکاران  دارد،که با سازگاری  می تواند،ورزشکار راآماده رقابـت نماید،وهواشناسی  می تواند،بادادن اطلاعات جوی  وپیش آگاهیهای لازم  ورزشکاران  ومسؤلان ورزشی  وتماشاگران رادرانجام بهترفعالیتهای ورزشی یاری دهد.
۷ـ هواشناسی  وشهرسـازی : بسیاری ازشهرهاکه بدون توجه  به اطلاعات اقلیمی ساخته شده ،یاگسترش یافته اند،ازمشکلاتی نظیرآلودگی هواوتاُمین آب موردنیاز  وسیل خیز ونظیراینها که جملگی  ناشـی ازعـوامل جوی  واقلیمی  می باشند،در رنجند.تنوع اقلیمی درساخت وسازاماکن  وساختمان  ونوع گرم  وسرد نمودن آنهـابـاهواشنـاسی  رابطــه مستقیم  دارد،استفاده ازاطلاعات  وآمارهواشناسی  درطراحی  واحداث شهرهای جدید ونیزتوسعـه شهــرهای قدیمی  می تواند،این عوارض رابه حداقل  برساند.

۸ـ هواشناسی
  وصنعت :  بسیاری ازصنایع  موجب آلودگی هستند،واحتیاج  به مکان منـاسب بـرای استقـرار دارند.بعضی ازصنایع  به عناصرجوی  نظیر رطوبت  ودماحساسند،وحتی بعضی ازصنایع داروسازی  احتیاج  به هوای تمیــز وعــاری ازآلــودگی  دارند،لذا ایجاد وگسترش هرگونه صنعتی احتیـاج  به اطلاعات هواشناسی  داردوبـاداده های هواشناســی  می تــوان  باتعییـن مکـان مناسب ،ماشین آلات مناسب  وصنایع مناسب برای  هرناحیه ای  ضمن بالابردن راندمان تولید خسارات احتمالی این صنایع رابه حداقل  کاهش دهد.

۹ـ هواشناسی
  وتوسعه پایدار:  باتوجه به مطالب ذکرشده ،ایجادهرگونه تاُسیسـات زیربنائـی  نظیـراحـداث سدها  وراه آهن  واحـداث فرودگاههـا  وبنـادر  وشبکـه هـای آبیـاری   حفـظ منابـع آب وخـاک   حفاظـت  جنگلهاومنابع طبیعی   حفظ محیط زیست  جلوگیری ازآلودگی هوا دسترسی به انرژیهای سالم  وارزان  توسعه منابع غذائی  ودریک جمله  تمام عوامل لازم  برای دست یافتن به توسعه پایدار  داشتن اطلاعــات  وآمــاروداده های هواشناسی  ودسترسی  ئاستفاده بهینه  ازاین اطلاعات  وکاربردی نمودن آن می باشد. 

10- هواشناسی ومجموعه راه وترابری :
 الف) هواشناسی وترابری دریائی : امروزه کشتیهای بزرگ وکوچک زیادی  دربندرگاهها متوقف  ویادراقیانوسها مشغول حمل بار ومسافر می باشند،وهمینطور کشتیهاوقایقهای ماهیگیری زیادی در دریاهای دورونزدیک کشورمشغول فعالیتند،وقوع طوفانهای دریائی ودیگرشرایط جوی نامساعد خطردائمی برای  کشتیهاومسافرین  ومجموعه آنها می باشد،اطلاعات جوی بموقع  وصدورپیش بینی های لازم  مهمترین عامل برای کاهش خسارات مالی وجانی بویژه درموردماهیگیران  وقایقهای تفریحی وامور کشتیرانی می باشد. اطلاعت مربوط  به جذرومد  درپهلوگرفتن کشتیها وهمچنین درساخت اسکله  وسازه های دریائی  بسیار مهم است .

ب) هواشناسی
  وترابری جاده ای :
باتاُسیس ایستگاه هواشناسی جاده ای  خدمات شایسته ای رامی تواند،درترابری جاده ای ارائـه نمایــد،کـه عرض شد.

ج) هواشناسی
  وهوانوردی :
صعود وفرودهواپیماهادرفرودگاههای مبداُ ومقصد  ونیزحرکت هرگونه هواپیمائی  درآسمـان  بـدون دردسـت بودن اطلاعات جوی اعم ازاطلاعات بموقع  ونیزپیش بینی هوای مسیرپرواز وفرودگاههــا عملاُ غیــرممکن است .

هواشناسی می تواند درسه مقوله کمک هوانوردی باشد:
۱ـ درانجام سلامت پرواز وایمنی پرواز
۲ـ درطراحی وساخت فرودگاهها می تواندکمک کند
۳ـ دراعلام بهترین مسیرهای پروازی
۴ـ درنصب تابلوهوانما درقسمت سالن مسافرین

د)هواشناسی وحوزه راه سازی :
ـ استفاده ازیافته هاواطلاعات هیدرولوژی سیلابها ودبی آب رودخانـه هـا (درساخـت پل دیـوارضامـن )
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی ونوسانهای حرارت وبرودت درفصول مختلف برای تعییـن مشخصـات آسفالت وغیره
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی (میزان وشدت بارندگی وسیلابها) درزهکشی ـ هدایت آبهای سطحی ـ تعیین مشخصات قنوات وشیب شیروانـی جـاده ها بمنظـورجلوگیـری ازتخـریب بستـرراه وابنیـه فنـی
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی ومیزان نزولات آسمانی ومشخصات ورژیم رودخانه هـا درتعیین مسیـر راههای جدیدالاحداث

ه )هواشناسی وراهداری :
استفـاده ازاطـلاعات مربـوط بـه آب و هـوای کویری وطوفانهای شن درارتباط باکشت گیاهان درحاشیه
جاده های کویری وایجاد دیوار جهت جلوگیری ازتپه های شنی
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی ومیزان نزولات آسمانی درهرمنطقـه بـه منظـوربرنامه ریـزی راهـداری (تجهیزماشین آلات راهداری )
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی وهشدارهای بموقع مواردایمنی به صاحبان وسایل نقلیه
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی جهت نصب علایم مناسب در راهها.

و) هواشناسی وسازمان حمل ونقل جاده ای ورایانه ای کشور:
ـ استفاده ازاطلاعات هواشناسی جهت برنامه ریزی عبورومرور بارهای ترافیکی ازبستررودخانه ها
ـ نصب تابلوهای هوانمابرای اطلاع رسانی


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۷۱۷۷

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۳


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC