تحقیق و پژوهش > مقدمه

مقدمه
در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ، انسان همیشه با تحقیق سروکار داشته است . تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، یافتن یاجستجوی حقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به یک موضوع را نشان می دهد. که در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهشی نیز نامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهد آمد تعریف کرده اند. درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است و حقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد. ( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنین نیست) به صورت خلاصه روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تا سپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید. آنچه اهمیت دارد آن است که تخقیق از دیرباز با آدمی همراه بوده است و در طول تاریخ به شیوه ها و روش های مختلفی آنرا انجام داده است . چنانچه انسان با تحقیق آشنا نمی شد و و اقدام به انجام آن نمی کرد آیا دانش و علم انسان تا بدین پایه امروزی بود ، مسلما پاسخ منفی است این واقعیتی است که نگاه به تاریخ علم و پیشینیان آنرا برای ما بیشتر مشخص خواهد نمود) بنابراین تحقیق هم از دیدگاه فردی و هم از دیدگاه اجتماعی یک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقیق را در زندگی خود نداشته باشد ، تصوری از رشد و تکامل هم برای او نمی توان داشت. علاوه براین ضرورت انجام تحقیق و پژوهش از دیدگاه علمی نیز انکار ناپذیر است چه "تحقیق را مایه حیات علم دانسته اند" . و علم هواشناسی نیز مبرا از این مسئله نبوده بلکه اهمیت ان بیشتر و نیاز ان به تحقیق بسیار فراتر از آن است که بتوان در یک جمله ساده بیان نمود. شاید باز بهترین جمله همین باشد که گفته شود حیات علم هواشناسی با تحقیق پایدار و پویا بوده و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات در راستای خدمات هر چه بهتر و بیشتر به جامعه در تمام ابعاد تعالی پیدا می کند.


تعداد بازدید ها از این صفحه: ۵۵۶۶

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۲

تعداد کل بازدید کنندگان: ۹۹۱۹۲۱


Copyright © QazvinMet All rights reserved
E-mail : info@qazvinmet.ir - Design and Power by: CaspianITC