مشخصات پیشنهاد دهنده

نام  :    * نام خانوادگی  :    *
کد ملی  :    * تلفن تماس  :    *
محل خدمت  :   پست سازمانی  :  
میزان تحصیلات  :  مشخصات پیشنهاد

عنوان پیشنهاد  :    * تعداد صفحات پیوست  :  
شرح وضعیت موجود  :    *
شرح وضعیت پیشنهادی  :    *
مزایای روش پیشنهادی  :  
امکانات مورد نیاز  :  
فایل پیوست  :          نوع فایل پیوست باید از نوع  ZIP  باشد     /     حداکثر حجم فایل 1 مگابایت می باشد