مشخصات واحد مورد مراجعه

نام واحد سازمانی  :    * نشانی واحد سازمانی  :  


سنجش آگاهی مراجعان

برای چه منظور به این واحد مراجعه کرده اید ؟
اطلاعات مربوط به گردش کار را از چه طریقی به دست آوردید ؟        سایر موارد    


اطلاع رسانی در مورد هر یک از عوامل زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید امتیاز از نظر پاسخگو اهمیت از نظر پاسخگو
بسیار نامناسب
1
نامناسب
2
تقریبا مناسب
3
مناسب
4
بسیار مناسب
5
بسیار کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
بسیار زیاد
5
 1 - محل مورد مراجعه برای دریافت خدمت
 2 - ارائه دهنده خدمت (مسئول انجام کار)
 3 - مدت زمان انجام کار و مراحل انجام کار


سنجش اعتماد مراجعان

واحد خصوصیات کارکنان امتیاز از نظر پاسخگو اهمیت از نظر پاسخگو
بسیار نامناسب
1
نامناسب
2
تقریبا مناسب
3
مناسب
4
بسیار مناسب
5
بسیار کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
بسیار زیاد
5
 1 - مهارت و تخصص لازم
 2 - مسئولیت پزیری و رعایت قوانین و مقررات
 3 - نظم و انظباط کاری
 4 - به صحت پاسخ ها و اطلاعاتی که کارکنان
این واحد به شما دادند تا چه حد اعتماد دارید


نحوه رفتار با ارباب رجوع

رعایت ادب و احترام و نزاکت در برخورد با ارباب رجوع امتیاز از نظر پاسخگو اهمیت از نظر پاسخگو
بسیار نامناسب
1
نامناسب
2
تقریبا مناسب
3
مناسب
4
بسیار مناسب
5
بسیار کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
بسیار زیاد
5
 1 - سرعت و دقت در انجام کار
 2 - تمایل مثبت در ارائه خدمت به ارباب رجوع


فضا و تجهیزات فیزیکی

موارد زیر را در این واحد چگونه ارزیابی می کنید امتیاز از نظر پاسخگو اهمیت از نظر پاسخگو
بسیار نامناسب
1
نامناسب
2
تقریبا مناسب
3
مناسب
4
بسیار مناسب
5
بسیار کم
1
کم
2
متوسط
3
زیاد
4
بسیار زیاد
5
 1 - پاکیزگی و نظافت فضای اداری
 2 - محل مناسب جهت استقرار ارباب رجوع
 3 - استقرار مناسب واحد های اداری مرتبط با هم
 4 - امکانات لازم از قبیل : دستگاه کپی ، آبسرد کن ، تلفن عمومی و ...


سایر موارد

چندمین بار است که برای انجام این کار خاص به این واحد مراجعه می کنید ؟
علت مراجعه مکرر را چه می دانید ؟
اگر مشکلی در این اداره کل برای شما پیش آید یا شکایتی را مطرح کنید
تا چه حد به رفع مشکل یا رسیدگی به شکایت خود اعتماد دارید ؟
آیا به بهبود خدمات دولتی و عمومی در آینده خوش بین هستید ؟  


مشخصات پاسخگو

جنسیت پاسخگو      مرد       زن  
سن پاسخگو
وضع سواد و آخرین مدرک تحصیلی پاسخگو
وضع فعالیت پاسخگو